Regulamin promocji „Kupuj więcej, oszczędzaj więcej - na cały asortyment DUKA - tylko w Salonach DUKA” z dnia 19.01.2021 roku

[Regulamin z dnia 19.01.2021 roku]

Aktualizacja z dnia 20.01.2021 roku

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sieci otwartych salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: https://duka.com/pl/lista-otwartych-salonow. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna.


3. Warunki Akcji Promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wszystkie produkty marki DUKA dostępne w danym salonie stacjonarnym i oznaczone, jako podlegające Akcji Promocyjnej.

    3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu:

        3.2.1. w wysokości „-20%” od ceny regularnej sprzedaży Produktu.

        3.2.2. w wysokości 25% na zakupy Produktów o łącznej wartości powyżej 150 PLN w cenach regularnych.

    3.3. Wyliczony rabat rozliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie – tzn. na dokumencie księgowym rabat rozliczony będzie proporcjonalnie na wszystkie Produkty zakupione w ramach Akcji promocyjnej, stosownie do wielkości naliczonego rabaty – zgodnie z pkt 3.2.

    3.4. Rabaty wskazane w pkt 3.2. nie sumują się, tzn. jeśli wartość zakupioanych Produktów przekroczy wskazaną wartość dla danego rabatu, zastosowanie ma jedynie wyższy rabat.

    3.5. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych.

    3.6. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.

    3.7. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Najlepsza Oferta ", oznaczonych w salonach stacjonarnych jako Najlepsza Oferta.

    3.8. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych, oznaczonych jako przecenione w salonach stacjonarnych.

    3.9. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej oznaczonych jako oferta wyprzedażowa.

    3.10. Promocja nie obejmuje świątecznych zestawów prezentowych.

    3.11. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu zgodnie z Regulaminem: na kartę upominkową lub poprzez wymianę na inny produkt.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

    5.1. Akcja Promocyjna trwa w sieci otwartych salonów stacjonarnych DUKA w godzinach ich otwarcia, w dniach od 19.01.2020 roku do 22.01.2021 roku do 19.01.2021 roku.

     5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej.


6. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


7. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


8. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


9. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „Regulamin promocji „Kupuj więcej, oszczędzaj więcej - na cały asortyment DUKA - tylko w Salonach DUKA” z dnia 19.01.2021 roku” lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.


13. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


15. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    15.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    15.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.


Lista zestawów świątecznych podlegające wykluczeniu:

KOD
EAN
1219257
5901912192577
1219258
5901912192584
1219259
5901912192591
1219260
5901912192607
1219261
5901912192614
1219262
5901912192621
1219263
5901912192638
1219264
5901912192645


Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej