REGULAMIN PROMOCJI "10% NA PIERWSZE ZAKUPY"

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez DUKA International S. A. z siedzibą w Warszawie.


1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/


3. Warunki Akcji promocyjnej:

a). Promocją objęci są wszyscy nowo zarejestrowani użytkownicy usługi Newsletter świadczonej przez Organizatora, którzy wyrazili chęć otrzymywania wiadomości w formie listu elektronicznego poprzez subskrypcję usługi „Newsletter”, której regulamin dostępny jest na stronie duka.com/pl.

b). Promocją objęte są wszystkie Produkty dostępne w sklepie internetowym DUKA, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

c). Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w wysokości 10%, w formie kodu rabatowego od wartości sprzedaży Produktów.

d). Rabat naliczany jest od sumy wartości wszystkich Produktów, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

e). Aby skorzystać z rabatu, należy wprowadzić kod rabatowy podczas procesu składania zamówienia.

f). Minimala suma wartości wszystkich Produktów wymagana do naliczenia rabatu wynosi 100 PLN.

g). Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów, jaki uiścił z uwzględnieniem zastosowanego rabatu.


4.1. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.


5. Czas trwania akcji promocyjnej: promocja jest aktywna bezterminowo – Klient może wykorzystać rabat w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.


6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.


10. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Kod rabatowy” – jednorazowy rabat na zakup produktów.

„Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Duka International S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, i kolekcjach Duka International S.A., świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter.

„Klient”/ Użytkownik - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

„Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej https://duka.com/pl, określony zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Odbierz 10% rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej