Regulamin promocji "40 zł za zapis do Newslettera"

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez DUKA International S. A. z siedzibą w Warszawie.

[Regulamin z dnia 24.10.2022 roku]

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym DUKA

3. Warunki Akcji promocyjnej:

Promocją objęci są wszyscy nowo zarejestrowani użytkownicy usługi Newsletter świadczonej przez Organizatora, którzy wyrazili chęć otrzymywania wiadomości w formie listu elektronicznego poprzez subskrypcję usługi „Newsletter”, której regulamin dostępny jest na stronie duka.com/pl.

Promocją objęte są Produkty dostępne w sklepie internetowym DUKA, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w wysokości 40 zł od wartości sprzedaży nieprzecenionych Produktów.

Rabat naliczany jest od sumy wartości wszystkich Produktów, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

Aby skorzystać z rabatu należy w koszyku w polu „Mam kod rabatowy” wpisać otrzymany w wiadomości email kod rabatowy.

Minimalna suma wartości wszystkich Produktów wymagana do naliczenia rabatu wynosi 200 zł.

Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.

Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.

Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych.

Promocja nie obejmuje Produktów oznaczonych etykietami „WYPRZEDAŻ”, „OKAZJA”, „PROMOCJA”, „SALE”.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą akcją promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu, zgodnie z wartością wskazaną w dokumencie księgowym.

5. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.
 
6. Czas trwania akcji promocyjnej:

Akcja promocyjna w sklepie internetowym DUKA trwa w dniach od 24.10.2022 roku do odwołania.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.
 
7. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.
 
8. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.
 
9. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

10. Wszelkie zapytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane pod adres: [email protected]. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 
11. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Kod rabatowy” – jednorazowy rabat na zakup produktów.

„Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Duka International S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, i kolekcjach Duka International S.A., świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter.

„Klient" / „Użytkownik" - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

„Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej https://duka.com/pl, określony zgodnie z niniejszym Regulaminem.