Informacja o opakowaniach i selektywna zbiórka odpadów

U nas możesz oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Na zasadach ustawy z dnia 11 września 2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Dz.U.2015 poz. 1688

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być wyrzucany razem z innymi odpadami. Sprzęt taki można oddać bezpłatnie:
a) w przypadku urządzeń pochodzących z gospodarstw domowych, w punkcie sprzedaży, w którym zakupiono nowe urządzenie tego samego rodzaju oraz pełniące te same funkcje, co sprzęt sprzedawany;
b) w przypadku niemożliwości lub nieopłacalności naprawy, w punkcie serwisowym, w którym zareklamowano dane urządzenie;
c) w Punkcie Zbiorki odpadów Niebezpiecznych PZON. Lista takich punktów znajduje się na stronach urzędów gmin oraz Komunalnego Związku Gmin oraz stronie www.DUKA.com w Liście punktów utylizacji elektrośmieci;
d) dystrybutorowi dostarczającemu nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony;
e) dystrybutor  prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Co to są elektrośmieci?

ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub inaczej elektrośmieci, to nic innego, jak urządzenia, które nie są już zdatne do użytku lub ich właściciel zaniechał chęci ich używania. Podstawową cechą tych przedmiotów jest fakt działania na prąd lub baterie. Są to również urządzenia, które uległy bezpowrotnej awarii lub uszkodzeniu i nie można ich naprawić.

Z uwagi na sposób działania i budowę urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyrzuca się je w inny sposób niż pozostałe odpady. Zakazane jest łączenie zużytego sprzętu z innymi odpadami.

Niechciane lub niedziałające czajniki, tostery, blendery czy nawet młynki należy przekazywać do specjalnych punktów zbierania. Elektrośmieci trafiają następnie do odpowiedniego miejsca utylizacji.

 


Lista punktów zbiórki elektrośmieci →
Informacja o opakowaniach sklepy poniżej 2 tys.m2