Regulamin kart upominkowych DUKA

1. Postanowienia ogólne
    1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu aktywacji i użytkowania Karty Upominkowej DUKA zwanej dalej jako: „Program Kart Upominkowych DUKA”.

    1.2. Wydawcą Karty jest DUKA International S.A. ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000607221, NIP:  525-26-51-886, REGON: 363989219 , kapitał zakładowy w całości opłacony : PLN 1 300 000,00 zł, zwana dalej „DUKA”.

    1.3. Program Kart Upominkowych DUKA jest prowadzony we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci DUKA w Polsce oraz sklepie internetowym DUKA.com

    1.4. Program Kart Upominkowych DUKA rozpoczyna się dnia 1 lutego 2007 roku i trwa bezterminowo do jego zakończenia przez Duka

    1.5. Użytkownik Karty Upominkowej DUKA poprzez aktywację Karty w sposób poniżej określony oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

    1.6. Definicje: użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

        1.6.1.1. Regulamin – niniejszy regulamin wydawania i korzystania z Kart upominkowych DUKA

        1.6.1.2. Karta/Karta Upominkowa Duka - karta typu pre-paid na okaziciela, utrwalona na nośniku materialnym (karta plastikowa) lub w postaci cyfrowej (kod numeryczny) umożliwiająca Użytkownikowi zapłatę za towary znajdujące się w ofercie handlowej DUKA z wyłączeniem Kart Podarunkowych, do  wartości zgromadzonych na niej środków pieniężnych, w dowolnym sklepie stacjonarnym DUKA na terenie Polski lub sklepie internetowym DUKA.com.

        1.6.1.3. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza nabyć towary z oferty DUKA w Sklepie stacjonarnym Duka lub Sklepie Internetowym przy użyciu Karty i posiada uprawnienie do korzystania z Karty. Użytkownik może, ale nie musi być Nabywcą.

        1.6.1.4. Nabywca Karty - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która nabywa Kartę. Nabywca może, ale nie musi być Użytkownikiem.

        1.6.1.5. Klient korporacyjny – osoba prawna dokonująca zakupu kart

        1.6.1.6. Sklep stacjonarny DUKA – sklep stacjonarny prowadzony na terenie Polski pod szyldem DUKA. Lista sklepów stacjonarnych umieszczona jest na stronie internetowej duka.com/sklepy

        1.6.1.7. Sklep Internetowy – sklep internetowy DUKA prowadzony pod adresem: DUKA.com.

 


2. Ogólne informacje o Karcie Upominkowej DUKA
    2.1. Karta Upominkowa DUKA to karta typu pre -paid na okaziciela, utrwalona na nośniku materialnym (karta plastikowa) lub w postaci cyfrowej (kod numeryczny) umożliwiająca Użytkownikowi zapłatę za towary znajdujące się w ofercie handlowej DUKA, do  wartości zgromadzonych na niej środków pieniężnych, w dowolnym sklepie stacjonarnym DUKA na terenie Polski lub sklepie internetowym DUKA.com.

    2.2. W Programie objętym niniejszym regulaminem nabywca Karty może zasilić ją kwotą nie mniejszej niż 20 zł i nie większą niż 5 000 zł.

    2.3. Karta może zostać zasilona tylko jednokrotnie. Po wykorzystaniu załadowanych na niej środków Kartę należy zniszczyć przecinając ją.

    2.4. Użytkownicy Kart mogą uzyskać informację co do stanu konta swoich Kart w kasie dowolnego sklepu stacjonarnego DUKA na terenie Polski lub wysyłając e-maila na adres [email protected] lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta po numer 608 921 770 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

    2.5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Karty po jej aktywacji i w okresie jej ważności.

    2.6. Karta jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia jej aktywacji. Informacja o dacie ważności karty znajduje się na karcie w postaci zapisu „Karta ważna jest 12 miesięcy od daty zakupu”, a data zakupu wpisywana jest na opakowaniu karty przy jej wydaniu oraz widnieje na  potwierdzeniu wydawanym przy jej zakupie. Okres ważności karty może zostać przedłużony po zgłoszeniu się użytkownika z kartą do sklepu stacjonarnego DUKA lub przesłaniu wiadomości z wnioskiem o przedłużenie karty na adres e-mail: obsł[email protected]. W wiadomości konieczne jest podanie numeru karty, której ważności ma zostać przedłużona.

    2.7. Karta wystawiana jest na okaziciela, zatem skorzystanie z Karty przez jej Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony. Sklep Stacjonarny Duka lub Sklep Internetowy uprawniony jest do żądania okazania dowodu posiadania uprawnienia do korzystania z Karty poprzez okazanie fizycznej karty plastikowej lub wiadomości cyfrowej z przekazanym kodem numerycznym, a w przypadku odmowy okazania powyższego przez Użytkownika, uprawniony jest do odmowy dokonania transakcji przy użyciu Karty. Takie samo uprawnienie przysługuje, gdy wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji. 

    2.8. Karta nie podlega wymianie na gotówkę ani w całości ani w cześci, a środki pieniężne odpowiadające stanowi konta Karty Upominkowej DUKA nie podlegają oprocentowaniu.

    2.9. Karta Upominkowa DUKA nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą.

    2.10. Przy realizacji Karty Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty lub wskazana wartość towaru oraz wartość kosztów dostarczenia zamówionego towaru (w przypadku, gdy w trakcie transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym) jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty.

    2.11. Aktualna wartość nominalna Karty pozostała po transakcji dokonanej z wykorzystaniem Karty może być wykorzystana przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej. 

 


3. Aktywacja Karty Upominkowej DUKA
    3.1. W sklepach fizycznych DUKA możliwe jest nabycie Karty utrwalonej na nośniku fizycznym i jest ona aktywowana po dokonaniu wpłaty równowartości środków, jakimi zasilana jest Karta, w kasie sklepu, w wysokości wybranej przez nabywcę wartości Karty, w granicach określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.

    3.2. Klienci korporacyjni mogą zakupić Karty Podarunkowe DUKA utrwalone na nośniku fizycznym lub w postaci cyfrowej poprzez wysłanie zapytania na adres [email protected], które aktywowane są w momencie ich  przekazania nabywcy korporacyjnemu.

    3.3. Aktywacja Karty nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. 

    3.4. Nabywca Karty Upominkowej DUKA zobowiązany jest do przekazania Użytkownikowi Karty  następujących informacji: Karta może być wykorzystana wyłącznie w sklepach stacjonarnych  DUKA na terenie Polski i sklepie internetowym DUKA.com , Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po którym nie może być wykorzystywana (pkt 2.5 niniejszego Regulaminu).

 

 

4. Zasady użytkowania Karty Upominkowej DUKA w sklepie stacjonarnym DUKA na terenie Polski

    4.1. W Sklepach stacjonarnych  DUKA przyjmowane są do realizacji  wyłącznie oryginalne, aktywne i nieuszkodzone Karty .

    4.2. W przypadku korzystania z Karty utrwalonej w postaci cyfrowej dokonanie płatności w Sklepie stacjonarnym możliwe jest po podaniu pracownikowi sklepu DUKA pełnego kodu karty składającego się z 12 cyfr .

    4.3. Płatność Kartą Podarunkową DUKA następuje w kasie Sklepu stacjonarnego.

    4.4. W momencie zapłaty saldo Karty zostaje pomniejszone o kwotę będącą równowartością cen zakupionych towarów lub inną, wskazaną przez Użytkownika o wartości nie większej niż saldo środków zgromadzonych na Karcie, a w przypadku wykorzystania podczas transakcji wszystkich dostępnych na Karcie środków zostaje ona przecięta przez Pracownika przyjmującego płatność.

    4.5. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny  kupowanych towarów, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy innym sposobem płatności akceptowanym w sklepie stacjonarnym DUKA.

 


5. Zasady użytkowania Karty Upominkowej DUKA w sklepie internetowym DUKA.com
    5.1. Karta Podarunkowa DUKA może być wykorzystana do zapłaty za produkty w sklepie internetowym DUKA.com w koszyku ,,mam kartę podarunkową''.

    5.2. Płatność Kartą w Sklepie Internetowym następuje poprzez wpisanie numeru Karty (nr karty plastikowej lub kod z karty cyfrowej) w polu "numer karty" (w przypadku kilku kart, ich numery należy dodawać kolejno) , kliknięciu klawisza „aktywuj kartę”. Kod PIN dla kart plastikowych ukryty jest w prawym górnym rogu pod „zdrapką”. 

    5.3. Saldo Karty zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością zamówienia maksymalnie w ciągu jednego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia.

    5.4. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie nie byłyby wystarczające do opłacenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wybraną formą płatności w kolejnym kroku.

    5.5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego DUKA, zwrot płatności dokonywany jest  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały  użyte w pierwotnej transakcji, zatem w przypadku opłacenia zamówienia Kartą lub Kartami, Użytkownik otrzymuje kolejną Kartę o wartości odpowiadającej kwocie pobranej z Karty lub Kart użytych podczas płatności za zamówienia.

 


6. Odpowiedzialność DUKA INTERNATIONAL S.A. i reklamacje związane z Kartą Upominkową DUKA
    6.1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty.

    6.2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty.

    6.3. DUKA nie ponosi odpowiedzialności za Karty Upominkowe DUKA, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.

    6.4. DUKA nie umożliwia Nabywcy czy Użytkownikowi Karty zgłoszenia zastrzeżenia czy zablokowania Karty.

    6.5. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Upominkowej DUKA, jej Użytkownikowi nie przysługują wobec DUKA INTERNATIONAL S.A. żadne roszczenia.

    6.6. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Upominkowymi DUKA będą rozpatrywane przez DUKA w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika Karty lub Nabywcę Karty.

    6.7. Reklamacje związane z Kartami mogą być składane w kasie sklepu DUKA lub listownie na adres siedziby DUKA INTERNATIONAL S.A.: ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa.

 

 

7. Postanowienia końcowe

    7.1. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wydawania Kart obejmujących produkty lub grupy produktowe wskazane przez Wydawcę spośród towarów dostępnych w Sklepie stacjonarnym DUKA lub Sklepie Internetowym lub możliwych do realizacji w Sklepie stacjonarnym DUKA lub Sklepie Internetowym wskazanych przez Wydawcę lub w Sklepie Internetowym, co powoduje, że taka Karta będzie mogła zostać zrealizowana wyłącznie w zakresie tych produktów lub grup produktowych, które zostały wskazane przez Wydawcę, lub wyłącznie w tym Sklepie stacjonarnym DUKA lub Sklepie Internetowym, które zostały wskazane przez Wydawcę.   

    7.2. Zasady nabywania towarów w Sklepie Internetowym uregulowane są w regulaminie sklepu internetowego Duka, dostępnego pod adresem: duka.com/regulamin-sklepu. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: duka.com/polityka-prywatnosci.

    7.3. DUKA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyny, a zmianach użytkownicy Kart zostaną poinformowani w ogłoszeniach umieszczonych we wszystkich sklepach stacjonarnych DUKA oraz na stronie internetowej DUKA.com. Informacja o planowanej zmianie wraz z opisem zmian zostanie wywieszona na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wejściem zmian w życie.   

    7.4. DUKA zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu wydawania Kart Upominkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zawieszeniu lub zakończeniu programu użytkownicy Kart zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem w sposób określony w pkt 7.1 niniejszego Regulaminu.

    7.5. Użytkownicy Kart Upominkowych DUKA nabytych do dnia zawieszenia lub zakończenia programu będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych warunkach.

    7.6. Niniejszy Regulamin jest dostępny we wszystkich sklepach stacjonarnych DUKA na terenie Polski oraz na stronie internetowej DUKA.com.

    7.7. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

    7.8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2019 roku.