POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIE


[Obowiązująca od dnia 21 sierpnia 2019 roku]

I. Informacje wstępne


1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego duka.com/pl, jego podstron, zawieranych Umów Sprzedaży oraz świadczonych Usług Elektronicznych (zwanej dalej: „Serwisem internetowym”) oraz zasady i informacje dotyczące stosowanych plików cookies. Użyte w niniejszej Polityce sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki.


2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie internetowym zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Duka International S.A. Produkty oraz korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Duka International S.A.


3. Celem Duka International S.A. jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu internetowego ochrony prywatności na najwyższym poziomie, odpowiadającym co najmniej wymogom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000)  oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954).


4. Informujemy, że w ramach Serwisu internetowego mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Duka International S.A. nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.


II. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych, zbieranych:
- za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
- uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie lub Salonach
jest:
DUKA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607221; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 1.300 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 5252651886; REGON: 363989219, zwana dalej: DUKA lub Spółka lub Adminsitrator.
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.
W przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Państwa aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy.


2. Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

2.1. Kiedy zbieramy dane, cel zbierania danych i podstawa prawna:
2.1.1. W czasie zawarcia i realizacji umów o świadczenie Usług elektronicznych (Konto, Koszyk, Newsletter, Dodawanie opinii do Produktów, prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach serwisu internetowego www.duka.com/pl, podtrzymywanie sesji Klienta), na etapie zawierania umów, realizacji umów, rozpatrywania składanych reklamacji. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług oraz zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
2.1.2. W czasie zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym, w tym na etapie składania zamówienia, potwierdzania zamówienia, zawierania umowy, realizacji umowy, rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych oraz o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.1.3. W czasie korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.1.4. Podczas złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
2.1.5. Podczas złożenia wniosku o odstąpienie od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2.1.6. Podczas wzięcia udziału w konkursach i akcjach promocyjnych, w celu rozstrzygnięcia konkursu, dostarczenia nagrody. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
2.1.7. W czasie korzystania z Serwisu internetowego, w celu prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), jak również w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych; oraz w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w sklepie internetowym. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
2.1.8. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego są pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług
2.1.9. W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
2.1.10. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z Usług Elektronicznych, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z Usług Elektronicznych, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.


3. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

3.1. korzystających ze Sklepu internetowego:
3.1.1. dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu zamówień (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres do dostawy], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego;
3.2. dane osobowe podane w celu korzystania z Usług elektronicznych ((Konto, Koszyk, Newsletter, Dodawanie opinii do Produktów, prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych, umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach serwisu internetowego www.duka.com/pl, podtrzymywanie sesji Klienta), podawane podczas nawiązywania umowy o świadczenie Usług elektronicznych, realizacji umowy, korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji (imię, nazwisko, adres e-mail);
3.3. dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach;
3.4. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w aplikacjach mobilnych lub Salonach Administratora, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych,
3.5. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego są pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.


4. Przekazanie danych osobowych do DUKA w związku w szczególności z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesach, w których przetwarzane są dane osobowe uniemożliwi realizacje tej Usługi, w tym również zawarcie i/lub wykonanie umowy sprzedaży czy umowy o realizację Usługi Elektronicznej.

5. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

5.1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu internetowego, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań służbowych oraz obsługi Usług Elektronicznych oraz Sklepu internetowego.
5.2. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta DUKA przy prowadzeniu Serwisu internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom DUKA co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
5.3. DUKA korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie DUKA. Należą do nich m.in.:

5.3.1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług portalu, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę Sklepu Internetowego, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz zarządzają infrastrukturą;
5.3.2. partnerzy, którzy wspierają Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez DUKA, prowadzą konkursy, promocje;
5.3.3. dostawcy świadczący usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
5.3.4. podmioty techniczne realizujące niektóre usługi w procesie sprzedażowym, tj. firmy świadczącym usługi kurierskie/pocztowe/magazynowe.

5.4. DUKA korzysta z dostawców, którzy są odrębnymi Administratorami danych osobowych i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Tymi dostawcami są podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
5.5. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku gdyby Państwa dane zostały przekazane poza EOG, DUKA zastosuje odpowiednie zabezpieczenia prawne, tj.  standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
5.6. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie internetowym dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
5.7. W przypadku skierowania żądania DUKA udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
5.8. Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z Aplikacji, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

5.8.1 .witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
5.8.2. aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.
5.8.3. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

5.9. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

5.10. Informacje o lokalizacji są wykorzystywane do dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika, np. szukając danych o położeniu naszych Salonów firmowych w pierwszej kolejności zostaną wskazane te znajdujące się w najbliższej okolicy Użytkownika.


6. Okresy przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klientów przechowywane są:

6.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez DUKA tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić DUKA i jakie mogą być podnoszone wobec niej.
6.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez DUKA tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
6.3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6.4. W przypadku jeśli przetwarzanie związane jest z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).


7. Prawa osób, których dane dotyczą

7.1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
• Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił DUKA.
• Realizacja prawa odnosi skutek niezwłocznie po wycofaniu zgody.
• Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez DUKA zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
• Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem DUKA może świadczyć jedynie za zgodą.

7.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
• Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli DUKA przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług DUKA, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
• Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.
• Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i DUKA nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

7.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
• Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
• Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

- odane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
- owycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
- owniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
- odane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
- odane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu DUKA podlega;
- odane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
- opomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, DUKA może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega DUKA. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług DUKA, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
• Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. DUKA nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
• Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas DUKA ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
- gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

7.5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
• uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
• uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskać kopię swoich danych osobowych.
7.6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
7.7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO
Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który jest powszechnie używany, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
7.8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, DUKA spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – DUKA nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
7.9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
7.10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 


III. Mechanizm cookies, adres IP


1. Serwis internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez DUKA na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.


2. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez DUKA produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym, pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Klientowi korzystanie ze Sklepu Internetowego i Serwisu internetowego, jak również służą dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu internetowego, w tym prezentowania, tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danemu Klientowi zgodnie z jej zainteresowaniami (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy wyraziła zgodę na takie działanie).


3. Za pomocą technologii plików cookies możliwe prezentowanie ofert i reklam dostosowanych do preferencji Klientów.


4. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie Internetowym jedynie za zgodą Użytkownika. Zgoda jest wyrażana przez kliknięcie pola „X” w polu informacyjnym na stronie Serwisu internetowego lub poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.


5. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, umożliwiające identyfikację Użytkowników, wówczas zastosowanie do nich mają w całości zapisy dotyczące danych osobowych i ich przetwarzania.


6. Użytkownik Serwisu Internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu Internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu, w tym Sklepu internetowego.


7.Profilowanie
Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów), przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Sklep Internetowy oraz czy i jakie produkty kupuje w Salonach. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Klient będzie mógł szybko się z nimi zapoznać.
Wspomniana analiza zainteresowań lub preferencji będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora).
Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania naszych komunikatów, banerów do Twoich zainteresowań), takie nasze działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na Twoje wybory jako konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta Produktów skierowana wyłącznie do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni nasi Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane.
Administrator może przetwarzać również informacje dotyczące preferencji Klienta, które mogą mieć niekiedy charakter danych osobowych, a zostały udzielone Administratorowi przez Klienta dobrowolnie.


8. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

8.1. sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
8.2. trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
8.3. własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis informatyczny oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Admisnitratora, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.


9. W Serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies Google Ads. Google Ads wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci Ads usług takich jak:

9.1. remarketing,
9.2. kategorie zainteresowań,
9.3. podobni odbiorcy,
9.4. inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
9.5. kierowanie demograficzne i na lokalizację.


10. Korzystamy z usług retargetingu personalizowanego, które pozwalają dostarczać Państwu najbardziej trafne reklamy związane z treściami oglądanymi w naszych serwisach. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o Państwa aktywność w serwisie. Oczywiście mogą Państwo wypisać się z tego typu usług postępując zgodnie z instrukcją na stronie: https://www.criteo.com/privacy/ , bądź ustawiając odpowiednie opcje w przeglądarce internetowej.


11. W Serwisie internetowy zamieszczone są następujące własne pliki cookies:

Rodzaj cookie
Nazwa
Opis
Czas wygasnięcia
Sesyjny
user_visit
Zapamiętuje informacje o liczbie wizyt Sesja użytkownika
Sesyjny
pos_select
Zapamiętuje wybór sklepu
Sesja użytkownika
Trwały
last_order_id
Zapamiętuje numer ostatniego zamówienia 3 miesiace
Trwały
hl
Zapamiętuje wybór języka rok
Trwały
geoIPRedirect

miesiac
Trwały
device_view
Identyfikacja rozróżnienia urządzeń
miesiąc
Sesyjny
buyWithRegistration
Zapamiętuje informacje o zakupach z rejestracją Sesja użytkownika
Trwały
2c3a31aa9e353b308f950a852d04ae5b
Pochodzenie klienta
miesiac12. Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Klienta podczas korzystania z Serwisu Internetowego lub Sklepu Internetowego. DUKA współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) - na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym Państwa urządzeniu, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić efektywną realizację założenia prezentowania wyłącznie tych reklam, które odpowiadają Państwa indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom – wierzymy, że wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Państwa atrakcyjniejsze niż reklama pozostająca bez związku z potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z DUKA dostarczają do Państwa treści reklamowe.

W ramach działalności marketingowej korzystamy z usług następujących podmiotów, które stosują w Serwisie Internetowym pliki cookie:

1. Google DoubleClick
2. Hotjar
3. Facebook
4. Synerise
5. TradeTracker
6. Homebook
7. Ceneo
8. AleRabat.com
9. Netsprint
10. ConversionLabs.pl

Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez wspomniane podmioty znajduje się w stosowanych przez nie politykach prywatności.


13. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń końcowych, z których korzystają Klienci Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń końcowych Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do urządzeń końcowych. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.


14. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

14.1. przeglądarka Internet Explorer;;
14.2. przeglądarka Mozilla Firefox ;
14.3. przeglądarka Chrome;


15. DUKA gromadzi adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany urządzeniu końcowemu osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany urządzeniu końcowemu dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez DUKA przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.


16. Serwis internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. DUKA nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


IV. Zmiany Polityki Prywatności i postanowienia końcowe


1. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszej Polityki z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym rozwoju usług informatycznych. O treści zmian Polityki każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem https://duka.com/pl/polityka-prywatności-zmiany wiadomości o zmianie Polityki, zawierającej zestawienie zmian Polityki i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych


2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected].