Regulamin Promocji „Zapisz się do Newslettera - dodatkowe 5% na asortyment DUKA"

[Regulamin z dnia 24.10.2022 roku]
1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sieci salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: https://duka.com/pl/lista-otwartych-salonow. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna.

3. Warunki akcji promocyjnej:

3.1. Promocją objęte są wyłącznie Produkty marki DUKA

3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu "5%" od regularnej ceny sprzedaży produktów dla wszystkich odbiorców Newslettera DUKA. Warunkiem skorzystania z rabatu jest skuteczny zapis do Newslettera przez Klienta (potwierdzenie zapisania poprzez SMS /e-mail). Klient powinien okazać sprzedawcy przy kasie wiadomość mailową z prawidłowym zapisaniem się do bazy NL.

3.3. Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

3.4. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych.

3.5. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.

3.6. Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu zgodnie z Regulaminem na kartę upominkową lub poprzez wymianę na inny produkt.

5. Czas trwania akcji promocyjnej:

5.1. Akcja promocyjna w sieci otwartych salonów stacjonarnych DUKA trwa w godzinach ich otwarcia od dnia 24.10.2022 do odwołania.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.

6. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

8. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: [email protected]

9. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „Regulamin Promocji „Zapisz się do Newslettera - dodatkowe 5% na asortyment DUKA" - z dnia 24.10.2022 roku” lub e-mailem na adres: [email protected] w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych. oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora.

13. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.

15. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

15.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

15.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.