Regulamin promocji "Więcej wydajesz, więcej oszczędzasz - na cały asortyment DUKA w salonach i na DUKA.com" z dn. 29.10.2020

[Regulamin z dnia 29.10.2020 roku]

Aktualizacja z dnia 29.10.2020 roku

Aktualizacja z dnia 02.11.2020 roku

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/ oraz w sieci salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: duka.com/pl/sklepy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna.

3. Warunki Akcji promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wyłącznie Produkty marki DUKA, wskazane:

        3.1.1. dla sklepu internetowego: w zakładce https://duka.com/pl/promocje/produkty-duka

        3.1.2. dla sklepów stacjonarnych wszystkie produkty marki DUKA, dostępne w danym salonie stacjonarnym i oznaczone jako podlegające Akcji Promocyjnej;

    3.2. Promocja ma zastosowanie do zakupów Produktów, określonych w pkt 3.1. i rabaty liczone są jedynie dla tych Produktów i od ich wartości.    

    3.3. Promocja polega na przyznaniu rabatu, liczonego od zakupionych przez Klienta Produktów, od wartości Produktów, podlegających Promocji, w wysokości:

        3.3.1. rabat w wysokości 10% na zakupy Produktów o wartości powyżej 100 PLN;

        3.3.2. rabat w wysokości 20% na zakupy Produktów o wartości powyżej 200 PLN;

        3.3.3. rabat w wysokości 30% na zakupy Produktów o wartości powyżej 300 PLN.

    3.4. Rabaty wskazane w pkt 3.3. nie sumują się, tzn. jeśli wartość zakupioanych Produktów przekroczy wskazaną wartość dla danego rabatu, zastosowanie ma jedynie wyższy rabat.

    3.5. Wyliczony rabat rozliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie – tzn. na dokumencie księgowym rabat rozliczony będzie proporcjonalnie na wszystkie Produkty zakupione w ramach Akcji promocyjnej, stosownie do wielkości naliczonego rabaty – zgodnie z pkt 3.3.

    3.6. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych;

    3.7. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA;

    3.8. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Najlepsza Oferta " wskazanych:

        3.8.1. dla sklepu internetowego: w zakładce duka.com/pl/promocje/oferta-tygodnia;

        3.8.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych w salonach stacjonarnych jako Najlepsza Oferta.

    3.9. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych:

        3.9.1. dla sklepu internetowego: w zakładce duka.com/pl/promocje;

        3.9.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako przecenione w salonach stacjonarnych.

    3.10. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych:

        3.10.1. dla sklepu internetowego: w zakładce duka.com/pl/sale;

        3.10.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako oferta wyprzedażowa.

    3.11. Promocja nie obejmuje produktów oznaczonych etykietą "PREMIERA"


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą akcją promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu, zgodnie z wartością wskazaną w dokumencie księgowym.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

    5.1. Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 09:00 od dnia 29.10.2020 roku do godziny 08:59 dnia 05.11.2020 roku09:59 dnia 02.11.2020 roku.

    5.2. Akcja promocyjna w sieci salonów stacjonarnych DUKA trwa w godzinach ich otwarcia, w dniach od 29.10.2020 roku do dnia 04.11.2020 roku29.10.2020 roku włącznie.

    5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.


6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


10. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „Więcej wydajesz, więcej oszczędzasz - na cały asortyment DUKA w salonach i na DUKA.com" z dn. 29.10.2020” lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


12. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych.  oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora.


14. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.  Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


16. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    16.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    16.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej