Regulamin akcji promocyjnej "Stylowe zakupy -20% na cały asortyment DUKA"


[Regulamin z dnia 24 września 2019 roku]


1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/.


3. Warunki Akcji promocyjnej:

a). Promocją objęte są wyłącznie Produkty marki DUKA w cenie regularnej w wskazane w zakładce duka.com/pl/promocje/produkty-duka, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

b). Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny sprzedaży Produktów.

c). Promocja nie obejmuje Produktów z oferty produktów spożywczych wskazanych w zakładce: duka.com/pl/jedzenie-i-serwowanie-potraw/produkty-spozywcze.

d). Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Oferta Tygodnia" wskazanych w zakładce: duka.com/pl/promocje/oferta-tygodnia.

e). Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych w zakładce: duka.com/pl/promocje.

f). Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych w zakładce: duka.com/pl/sale.

g). Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

5.1 Akcja promocyjna w sklepie internetowymtrwa od godziny 16:01 od dnia 24 września 2019 roku do godziny 11:59 dnia 30 września 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.


6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


10. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.

Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej