Regulamin promocji "#gotujwdomu -25% na wszystko! Złap dodatkowy BONUS! - tylko online" z dnia 09.11.2020 roku

[Regulamin z dnia 09.11.2020 roku]

[Aktualizacja z dnia 10.11.2020 roku]

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/.


3. Warunki Akcji Promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wszystkie Produkty marki DUKA wskazane w zakładce duka.com/pl/promocje/produkty-duka;

    3.2. Promocja polega na:

        3.2.1. Przyznaniu rabatu „-25%” od ceny regularnej sprzedaży Produktów marki DUKA.

        3.2.2. Przyznaniu rabatu „-30%” od ceny regularnej sprzedaży Produktów marki DUKA na zakupy Produktów o wartości powyżej 300 PLN.

    3.3. Rabaty wskazane w pkt 3.2. nie sumują się, tzn. jeśli wartość zakupionych Produktów przekroczy wskazaną wartość dla danego rabatu, zastosowanie ma jedynie wyższy rabat.

    3.4. Rabat naliczany jest do każdego produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

    3.5. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych.

    3.6. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.

    3.7. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Oferta Tygodnia" wskazanych w zakładce: duka.com/pl/promocje/oferta-tygodnia.

    3.8. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych w zakładce: duka.com/pl/promocje.

    3.9. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych w zakładce: duka.com/pl/sale.

    3.10. Promocja nie obejmuje produktów oznaczonych etykietą "PREMIERA".


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.


5. Czas trwania Akcji Promocyjnej:

    5.1. Akcja Promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 12:00 w dniu 09.11.2020 do godziny 11:59 w dniu 10.11.2020 roku10:59 w dniu 10.11.2020 roku.

    5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej.


6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


10. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie "Regulamin promocji "#gotujwdomu -25% na wszystko! Złap dodatkowy BONUS! - tylko online" z dnia 09.11.2020 roku" lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


12. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.


14. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.  Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


16. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    16.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    16.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.


Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej