Regulamin promocji "50 zł na pierwsze zakupy" z dnia 04.12.2020 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez DUKA International S. A. z siedzibą w Warszawie.

[Regulamin z dnia 04.12.2020 roku]

Aktualizacja z dnia 01.01.2021


1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/.


3. Warunki Akcji promocyjnej:

    3.1. Promocją objęci są wszyscy nowo zarejestrowani użytkownicy usługi Newsletter świadczonej przez Organizatora, którzy wyrazili chęć otrzymywania wiadomości w formie listu elektronicznego poprzez subskrypcję usługi „Newsletter”, której regulamin dostępny jest na stronie duka.com/pl.

    3.2. Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w wysokości 50 PLN, w formie kodu rabatowego od wartości sprzedaży Produktów.

    3.3. Minimalna suma wartości wszystkich Produktów wymagana do naliczenia rabatu wynosi 200 PLN.

    3.4. Aby skorzystać z rabatu, należy wprowadzić kod rabatowy podczas procesu składania zamówienia.

    3.5. Rabat naliczany jest od sumy wartości wszystkich Produktów, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

    3.6. Promocją objęte są wszystkie Produkty dostępne w sklepie internetowym DUKA z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie:

        3.6.1. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych.

        3.6.2. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.

        3.6.3. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych dla sklepu internetowego: w zakładce duka.com/pl/promocje.

        3.6.4. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych dla sklepu internetowego: w zakładce duka.com/pl/sale.

        3.6.5. Promocja nie obejmuje produktów oznaczonych etykietą "PREMIERA".


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą akcją promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu, zgodnie z wartością wskazaną w dokumencie księgowym.


5. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.


6. Czas trwania akcji promocyjnej:

    6.1. Akcja promocyjna w sklepie internetowym DUKA trwa w dniach od 04.12.2020 roku do 31.12.2020 roku włącznie do 31.01.2021 roku włącznie.

    6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.


7. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


8. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


9. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


10. Wszelkie zapytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.


11. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Kod rabatowy” – jednorazowy rabat na zakup produktów.

„Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Duka International S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, i kolekcjach Duka International S.A., świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter.

„Klient”/ Użytkownik - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

„Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej https://duka.com/pl, określony zgodnie z niniejszym Regulaminem.


Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej