Regulamin promocji "5 +1 Mokra karma w saszetkach dla kotów- tylko w Salonach DUKA” z dnia 14.01.2021 roku

[Regulamin z dnia 14.01.2021 roku]


1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sieci otwartych salonów stacjonarnych Organizatora "DUKA for pets". Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna.


3. Warunki Akcji Promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wyłącznie wybrane rodzaje karmy mokrej dla kotów marki PETNER dostępne w danym salonie stacjonarnym i oznaczone, jako podlegające Akcji Promocyjnej.

    3.2. Promocja polega na kupnie 5 (pięciu) produktów objętych Akcją Promocyjną w regularnych cenach oraz szóstego za 10 groszy.

    3.3. Rabat naliczany jest od ceny szóstego produktu objętego akcją promocyjną, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

    3.4. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu zgodnie z Regulaminem: na kartę upominkową lub poprzez wymianę na inny produkt.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

    5.1. Akcja Promocyjna trwa w sieci otwartcy salonów stacjonarnych DUKA w godzinach ich otwarcia, w dniach od 14.01.2021 roku do dnia 31.01.2021 roku włącznie.

    5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej.


6. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


7. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


8. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


9. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „Regulamin promocji "5 +1 Mokra karma w saszetkach dla kotów- tylko w Salonach DUKA” z dnia 14.01.2021 roku lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.


13. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


15. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    15.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    15.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.


Lista Produktów objętych akcją promocyjną:

Kod Produktu
Nazwa Produktu
Waga
Cena Sprzedaży 
201-300303-00
PETNER KURCZAK Z JAGNIĘCINĄ CHICKEN WITH LAMB
85 g
3,49 PLN
201-300301-00
PETNER KURCZAK Z WOŁOWINĄ CHICKEN WITH BEEF
85 g
3,49 PLN
201-300302-00
PETNER KURCZAK Z KACZKĄ CHICKEN WITH DUCK
85 g
3,49 PLN
201-300304-00
PETNER KURCZAK Z INDYKIEM CHICKEN WITH TURKEY
85 g
3,49 PLN
Lista otwartych salonów "Duka for Pets":

Salon
Godziny otwarcia
Bielsko - Biała, Sfera
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Bydgoszcz, Focus Park
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Katowice, Silesia
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Kraków, Galeria Kazimierz
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Kraków, Galeria Krakowska
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Lubin, Cuprum
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-20
Lublin, Felicity
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Łódź, Manufaktura
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Opole, Solaris
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Płock, Galeria Mazovia
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Poznań, King Cross Marcelin
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Poznań, Plaza
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9.30-21
Poznań, Posnania
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Radom, Galeria Słoneczna
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Szczecin, Galaxy
poniedziałek - piątek 09:00-21:00
Szczecin, Ster
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Arkadia
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Warszawa, Blue City
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Warszawa, Galeria Młociny
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Hala Koszyki
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Janki
poniedziałek - piątek 11:00-19:00, sobota 9-21
Warszawa, Klif
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Reduta
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Warszawa, Sadyba
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Wrocław, Magnolia
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Wrocław, Pasaż Grunwaldzki
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21


Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej