• Darmowa dostawa od 299 zł
 • 30 dni na zwrot
 • Bezpieczne zakupy
 • +48 608921770

Regulamin promocji "20 zł na pierwsze zakupy" z dnia 19.11.2020 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez DUKA International S. A. z siedzibą w Warszawie.


1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/


3. Warunki Akcji promocyjnej:

 • Promocją objęci są wszyscy nowo zarejestrowani użytkownicy usługi Newsletter świadczonej przez Organizatora, którzy wyrazili chęć otrzymywania wiadomości w formie listu elektronicznego poprzez subskrypcję usługi „Newsletter”, której regulamin dostępny jest na stronie duka.com/pl.
 • Promocją objęte są wszystkie Produkty dostępne w sklepie internetowym DUKA, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 • Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w wysokości 20 zł, w formie kodu rabatowego od wartości sprzedaży Produktów.
 • Rabat naliczany jest od sumy wartości wszystkich Produktów, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Aby skorzystać z rabatu, należy wprowadzić kod rabatowy podczas procesu składania zamówienia.
 • Minimalna suma wartości wszystkich Produktów wymagana do naliczenia rabatu wynosi 200 PLN.
 • Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.
 • Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.
 • Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych dla sklepu internetowego: w zakładce duka.com/pl/promocje.
 • Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych dla sklepu internetowego: w zakładce duka.com/pl/sale.
 • Promocja nie obejmuje produktów oznaczonych w zakładce: https://duka.com/pl/zestawy.
 • Promocja nie obejmuje Produktów oznaczonych etykietami „WYPRZEDAŻ”, „OKAZJA”, „PROMOCJA”, „CENA ONLINE”.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.


5. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.


6. Czas trwania akcji promocyjnej:

 • Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 12:00 w dniu 26.11.2020 roku do odwołania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.


7. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


8. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


9. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


10. Wszelkie zapytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane pod adres: [email protected]. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.


11. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Kod rabatowy” – jednorazowy rabat na zakup produktów.

„Newsletter” – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Duka International S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, i kolekcjach Duka International S.A., świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie usługi Newsletter.

„Klient”/ Użytkownik - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

„Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej https://duka.com/pl, określony zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej