Menu


REGULAMIN PROMOCJI

„Rabat 100 zł na kolejne zakupy“


§ 1

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Rabat 100 zł na kolejne zakupy “ (dalej: „Promocja”) jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797) przy ul. Powązkowskiej 44c, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607221,NIP: 525-26-51-886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości opłacony: 1.300.000,00 zł, tel.: +48 22 276 02 50 , e-mail: kontakt@duka.com zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Promocja adresowana jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Klient”).

4. Promocja jest organizowana w sklepach stacjonarnych marki DUKA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazanych w załączniku do Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Promocja.

5. Promocja trwa od 30 września 2019 roku do 31 października 2019 roku.

6. Promocja, w tym wszystkie informacje o Promocji, mogą być komunikowane we wszystkich kanałach komunikacji, z których korzysta Organizator, tj. stacjonarnie w sklepach stacjonarnych Organizatora,  w social media Organizatora: facebook.com/duka.polska, instagram.com/duka_kitchenlife/

7. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem') reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.

8. Bony wydawane przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej, są bonami na okaziciela o nazwie „Rabat 100 zł na kolejne zakupy”, uprawniającymi do otrzymania rabatu na zakup Towarów w sklepach na zasadach określonych w Regulaminie. Wzór Bonu stanowi załącznik do Regulaminu.

9. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.  


§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Każdy Klient sklepu stacjonarnego, który w okresie trwania Promocji (wskazanym w § 1 pkt 6 Regulaminu) dokona, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zakupu produktów marki DUKA o wartości minimalnej 100 złotych brutto, otrzymuje BON promocyjny.

2. Za każde wydane 100 złotych brutto w sklepie stacjonarnym DUKA, przysługuje 1 BON. Jeżeli wartość paragonu jest wielokrotnością kwoty 100zł, klient otrzymuje odpowiednią wielokrotność Bonów, tj. za każde wydane 100 zł Klient otrzymuje 1 Bon o wartości 100,00 zł. Do wartości paragonu, od której przyznawany jest Bon nie są wliczane do wartości produktów nie objętych Promocją, wskazane w § 2 pkt 4 Regulaminu.

3. Zakupem jest pojedyncza transakcja, po której sprzedawca wydał Klientowi jeden paragon fiskalny (lub w przypadku przedsiębiorców jedną fakturę VAT).  

4. Promocja prowadzona w sklepie stacjonarnym dotyczy tylko zakupu produktów marki DUKA. Promocja nie dotyczy:

a)produktów marek obcych,

b)kart podarunkowych.

5. Bony mogą być realizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w terminie do 31.10.2019 r. włącznie.

6. W celu zrealizowania rabatu w wysokości 100zł przy kolejnych zakupach należy wręczyć sprzedawcy BON przed zamknięciem transakcji.

7. Aby móc zrealizować BON, wartość jednej transakcji musi przekroczyć wartość 200 zł brutto. Do wartości tej transakcji nie wlicza się wartości produktów, które wyłączone są z Promocji (określone w § 2 pkt 4 Regulaminu) oraz produktów marki DUKA, które są na wyprzedaży (oznaczonych jako Produkty wyprzedażowe)

8. Rabaty z Bonów można sumować, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej wielokrotności wartości zakupów 200zł brutto na jednym paragonie/jedne fakturze VAT, z zastosowaniem § 2 pkt 7 Regulaminu.

9. W przypadku transakcji, przy której Klient realizuje Bon lub Bony kolejny Bon (lub Bony, przy odpowiednim zastosowaniu niniejszego Regulaminu) jest wydawany kolejny BON  jedynie pod warunkiem spełnienia kryteriów przewidzianych dla wydania Bonu (wskazanych w § 1 pkt od 1 do 4 Regulaminu)  

10. Rabat uzyskany z wykorzystaniem BONu, obniża cenę produktów na paragonie, za wyjątkiem  produktów marek obcych, marek DUKA (oznaczonych jako Produkty wyprzedażowe) oraz kart podarunkowych, odpowiednio o wartość wykorzystywanego Bonu – jeśli na paragonie jest kilka produktów, cena każdego produktu na paragonie obniżana jest proporcjonalnie, łącznie do wartości Bonu. Wartość Bonu nie może być dzielona na różne paragony i może być wykorzystana tylko w całości i jednorazowo.


§ 3

REKLAMACJE


1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „Rabat 100 zł na kolejne zakupy” w okresie do 31 grudnia 2019 roku (obowiązuje data stempla pocztowego).

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne

do udzielenia mu odpowiedzi.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


§ 4

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Promocją jest DUKA International S.A., z siedzibą w Warszawie (01-797) przy ul. Powązkowskiej 44c.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Organizatora pod adresem e-mail: ochronadanych@duka.com lub korespondencyjnie na adres ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do podjęcia ewentualnych działań Reklamacyjnych.

4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych Reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

5. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Uczestnik Promocji może wyrazić dodatkowo, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od DUKA International S.A. informacji marketingowych o produktach i usługach; w tym celu musi podpisać odrębne zgody marketingowe.


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Przystąpienie do Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się  Klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

2. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Promocji.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej https://duka.com/pl/regulamin-bony-2019 oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA.

5. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.

7. Sądem właściwym w przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z przedmiotową Promocją, jest sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Organizatora.

ZAŁĄCZNIK – LISTA SKLEPÓW:

DUKA BLUE CITY AL. Jerozolimskie 179; 02-222 WARSZAWA

DUKA KLIF WARSZAWA ul. Okopowa 58/72; 01-042 WARSZAWA

DUKA ARKADI AAl. Jana Pawła II 82; 00-175 WARSZAWA

DUKA C.H REDUTA Al. Jerozolimskie 148; 02-326 WARSZAWA

DUKA GALERIA KAZIMIERZ Ul. Podgórska 34; 31-536 KRAKOW

DUKA PLAZA POZNAN Ul. Drużbickiego 2; 61-693 POZNAN

DUKA GALERIA MOKOTOW Ul. Wołoska 12; 02-675 WARSZAWA

DUKA MANUFAKTURA Ul. Karskiego 5; 91-071 LÓDŹ

DUKA GALERIA KRAKOWSKA Ul. Pawia 5; 31-154 KRAKÓW

DUKA CH SOLARIS Pl. Kopernika 16; 45-040 OPOLE

DUKA GALERIA RZESZÓW Al. Piłsudskiego 44; 35-001 Rzeszów

DUKA STER Ul. Ku Słońcu 67;  71-047 SZCZECIN

DUKA ZŁOTE TARASY Ul. Zlota 59; 00-120 WARSZAWA

DUKA STARY BROWAR Ul. Półwiejska 42; 61-888 POZNAŃ

DUKA PASAŻ GRUNWALDZKI Plac Grunwaldzki 22; 50-384 WROCŁAW

DUKA CH KLIF GDYNIA AL. Zwycięstwa 256; 81-525 GDYNIA

DUKA GALERIA BAŁTYCKA Al. Grunwaldzka 141; 80-264 Gdańsk

DUKA CH TARGÓWEK Ul. Głębocka 15;  03-287 WARSZAWA

DUKA FOCUS PARK  BYDGOSZCZ Ul. Jagiellońska 39/47; 85-097 BYDGOSZCZ

DUKA GALERIA KATOWICKA Ul. 3 Maja 30; 40-098 Katowice

DUKA GALERIA JURAJSKA Al. Wojska Polskiego 207 ;  42-202 CZĘSTOCHOWA

DUKA SFERA Ul. Mostowa 5;  43-300 BIELSKO BIAŁA

DUKA SADYBA Ul. Powsińska 31; 02-903 Warszawa

DUKA 3 STAWY Ul. Pułaskiego 60; 40-028 Katowice

DUKA JANKI  Ul. Mszczonowska 3; 05-090 Janki-Warszawa

DUKA KASKADA Al. Niepodległości 36; 70-404 Szczecin

DUKA RIVIERA Ul. Kazimierza Górskiego 2; Gdynia 81-304

DUKA FELICITY Al. Wincentego Witosa 32; 20-331 Lublin

DUKA GALERIA WARMIŃSKA Ul. Tuwima 26; 10-748 Olsztyn

DUKA PORT RUMIA Ul. Grunwaldzka 108; 84-230 Rumia

DUKA MAGNOLIA PARK Ul. Legnicka 58, ; 54 – 204 Wrocław

DUKA GALERIA ECHO ul. Świętokrzyska 20; 25-406 Kielce

DUKA BONARKA ul. Kamieńskiego 11; 30-644 Kraków

DUKA MARCELIN ul. Bukowska 156; 60-198  Poznań

DUKA GALERIA JUROWIECKA ul. Jurowiecka 1; 15-101 Białystok

DUKA ZIELONE ARKADY Aleja Wojska Polskiego 1; 85-171 Bydgoszcz

DUKA ALEJA BIELANY ul. Czekoladowa 5-22, ; 55-040 Bielany Wrocławskie

DUKA GALERIA SŁONECZNA ul. Bolesława Chrobrego 1; 26-600 Radom

DUKA PLAC UNII Ul. Puławska 2; 00-588 Warszawa

DUKA MORENA ul. Schuberta 102A; 80-172 Gdańsk

DUKA MAZOVIA ul. Wyszogrodzka 127; 09-409 Płock

DUKA FORUM GLIWICE ul. Lipowa 1; 44-100 Gliwice

DUKA GALERIA BRONOWICE ul. Stawowa 61; 31-346 Kraków

DUKA FOCUS ZIELONA GÓRA ul. Wrocławska 17; 65-001 Zielona Góra

DUKA CUPRUM LUBIN ul. gen. Władysława Sikorskiego 20; 59-300 Lubin

DUKA HALA KOSZYKI ul. Koszykowa 63; 00-667 Warszawa

DUKA AUCHAN GDAŃSK ul. Szczęśliwa 3; 80-176 Gdańsk

DUKA POSNANIA ul. Pleszewska 1; 61-136 Poznań

DUKA GEMINI TARNÓW Ul. Nowodąbrowska 127; 33-100 Tarnów

DUKA ALFA BIAŁYSTOK Ul. Świętojańska 15; 15-277 Białystok

DUKA NOVA PARK Ul. Przemysłowa 2; 66-400 Gorzów Wielkopolski

DUKA AMBER KALISZ ul. Górnośląska 82 ; 62-800 Kalisz

DUKA GALERIA PÓŁNOCNA ul. Światowida 17; 03-144 Warszawa

DUKA GALAXY SZCZECIN ul. Al. Wyzwolenia 18/20; 70-554 Szczecin

DUKA SILESIA CITY CENTER Ul. Chorzowska 107; 40-101 KATOWICE                          

DUKA GALERIA WROCLAVIA Ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław

DUKA NOWA STACJA PRUSZKÓW ul. Sienkiewicza 19, 05-800 Pruszków

DUKA TARASY ZAMKOWE LUBLIN Al. Unii Lubelskiej 2, 20-108 Lublin

DUKA COPERNICUS TORUŃ ul. Żółkiewskiego 15, Toruń 87-100

DUKA MŁOCINY Ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, 01-943 Warszawa

ZAŁACZNIK  - wzór bonu:


 


 
Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej