Regulamin promocji – Wyprzedaż - obowiązuje w Sklepie Stacjonarnym z dnia 7.06.2023

1.      Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach stacjonarnych (dalej „Sklep Stacjonarny”) od dnia 7.06.2023 do dnia 31.08.2023  w godzinach otwarcia. Promocja kończy się wcześniej, niezależnie od czasu wskazanego w zdaniu poprzednim, jeśli dojdzie do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. 

2.      Promocją objęte są wybrane towary z asortymentu sklepu DUKA oznaczone czerwonymi metkami. Wyprzedaż nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w regulaminach innych promocji i rabatów.

3.      Organizatorem promocji jest DUKA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607221; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości: 1 300 000,00 zł; NIP: 5252651886; REGON: 363989219.

4.      Organizator promocji udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed nabyciem lub/i rozpoczęciem korzystania z promocji. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

5.      Skorzystanie z promocji wiąże się z koniecznością realizacji zamówienia w Sklepie Stacjonarnym.

6.      Do promocji może przystąpić wyłącznie Klient, który jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

7.      Korzystając z promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

2.      Dane kontaktowe

1.      Adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.      Sklep Stacjonarny i odpowiednio jego adres oraz numer telefonu można znaleźć na liście, która znajduje się pod adresem URL: https://duka.com/pl/otwarte-salony-duka. W przypadku nabywania produktów w Sklepie Stacjonarnym Klient może zgłosić się bezpośrednio do sklepu w jakim nabył produkt, ale także do każdego innego sklepu marki DUKA. 

 

3.      Zmiany w czasie trwania promocji

1.      Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez uczestników.

 

4.      Warunki udzielenia rabatu

1.      Promocja polega na obniżeniu ceny produktu. Rabat uwzględniony jest przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym przy cenie produktu oraz przy kasie po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu.

2.      Jeśli Klient nie widzi promocji przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym prosimy o kontakt z obsługą klienta w sklepie.

3.      Promocja nie obejmuje produktów, które nie zostały oznaczone przez Organizatora promocji czerwoną metką cenową.

 

5.      Zwroty i reklamacje

1.      Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na podane dane kontaktowe Organizatora promocji.

2.      Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora promocji.

3.      Reklamacje na produkty, które zostały zakupione w promocji prosimy składać:

-        Stacjonarnie

-        Online – formularz

4.      Reklamacje realizowane są zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu 

5.      Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym.

6.      Zwroty realizowane są zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu 

 

6.      Odpowiedzialność

1.      Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.

2.      Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za:

-        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań Klienta lub/i zaniechań w związku ze skorzystaniem z promocji bądź nieskorzystaniem z niej,

-        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami promocji, a na które Organizator promocji nie miał wpływu, 

-        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,

-        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub/i zaniechań Klienta.

3.      Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora promocji w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub ograniczało prawa konsumenta. 

 

7.      Dane osobowe

1.      Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności na stronie duka.com lub dostępnych w Sklepie Stacjonarnym.

 

8.      Postanowienia końcowe

1.      Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. W przypadku zmian Klienta obowiązuje regulamin, na podstawie którego Klient skorzystał z promocji.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

3.      W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

4.      Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem promocji a firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora promocji. W przypadku konsumentów Organizator promocji zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

5.      Ewentualne spory z konsumentem na drodze postępowania sądowego rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa konsumentów.

6.      Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.