Regulamin Promocji „Darmowa Dostawa od 0 zł ”  z dnia 19.05.2023

1. Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin dotyczy promocji „Darmowa Dostawa od 0złł” , z której może skorzystać Klient w firmie DUKA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa); wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607221; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości: 1.300 000,00 zł; NIP: 5252651886; REGON: 363989219 („Organizator promocji”) na stronie internetowej znajdującej się pod adresem URL: https://www.duka.com.

 

Korzystając z promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

 

Organizator promocji udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy, Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed nabyciem lub/i rozpoczęciem korzystania z promocji. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

 

Skorzystanie z promocji wiąże się z koniecznością realizacji zamówienia w Sklepie i tym samym konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

 

Aby  przystąpić do promocji należy być  osobą pełnoletnią i mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz w czasie trwania promocji nabyć towary w Sklepie na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

 

 

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji: Sklep Internetowy DUKA International S.A., ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: [email protected]

Numer telefonu: +48 608 921 770., czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

 

 

2. Czas trwania

Promocja w sklepie internetowym trwa od godziny 12:00 w dniu  19.05.2023 roku do godziny 11:59 w dniu 22.05.2023 roku.

 

Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez uczestników.

 

3. Warunki udziału

Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie www.duka.com.

Promocja polega na przyznaniu darmowej dostawy po uwzględnieniu wszystkich pozostałych rabatów.

Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

 

 

4. Zwroty i reklamacje

Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na podane dane kontaktowe Organizatora promocji.

Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora promocji.

Reklamacje na produkty, które zostały zakupione w promocji prosimy składać:

•             Stacjonarnie

•             Online – formularz

 

Reklamacje realizowane są zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu 

 

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną:

•             Dla Sklepu: Klient otrzyma zwrot ceny produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.

•             dla sklepów stacjonarnych: Klient otrzyma zwrot ceny produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu zgodnie z Regulaminem na kartę upominkową lub poprzez wymianę na inny produkt.

 

Odstąpienie od Umowy możliwe jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

Zwroty realizowane są zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu 

 

 

5. Odpowiedzialność

Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.

Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za:

•             niepoprawnie wpisane dane przez Klienta,

•             brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności przy korzystaniu z promocji,

•             ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania lub urządzeń należących do Klient lub będących po stronie Klienta w zakresie możliwości korzystania z promocji,

•             poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań Klienta lub/i zaniechań w związku ze skorzystaniem z promocji bądź nieskorzystaniem z niej,

•             poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami promocji, a na które nie mieliśmy wpływu,

•             poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,

•             poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub/i zaniechań Klienta.

Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora promocji w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

 

6. Dane osobowe

Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

7. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

Klienta obowiązuje regulamin, na podstawie którego klient skorzystał z promocji.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Organizator promocji zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php