Regulamin promocji „Bon Rabatowy 100 zł na kolejne zakupy” - obowiązuje w Sklepie Stacjonarnym

Regulamin z dnia 06.03.2023

1.  Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Rabat 100 zł na kolejne zakupy “ (dalej: „Promocja”) jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797) przy ul. Powązkowskiej 44c, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607221,NIP: 525-26-51-886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości opłacony: 1.300.000,00 zł, tel.: +48 22 276 02 50 , e-mail: [email protected] zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja jest prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Promocja adresowana jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie („Klient”).

4. Promocja jest organizowana w sklepach stacjonarnych marki DUKA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Lista salonów dostępna jest pod adresem: duka.com/pl/sklepy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Promocja.

5. Promocja trwa od 6 marca do 30 kwietnia 2023 roku.

6. Promocja, w tym wszystkie informacje o Promocji, mogą być komunikowane we wszystkich kanałach komunikacji, z których korzysta Organizator, tj. stacjonarnie w sklepach stacjonarnych Organizatora, w social media Organizatora: facebook.com/duka.polska, instagram.com/duka_kitchenlife/ oraz na stronie internetowej organizatora https://duka.com/pl/.

7. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem') reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, jak również prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji.

8. Bony wydawane przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej, są bonami na okaziciela o nazwie „Rabat 100 zł na kolejne zakupy”, uprawniającymi do otrzymania rabatu na zakup Towarów w sklepach na zasadach określonych w Regulaminie.

9. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

2. Warunki uczestnictwa

1. Każdy Klient sklepu stacjonarnego, który w okresie trwania Promocji (wskazanym w § 1 pkt 6 Regulaminu) dokona, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zakupu produktów marki DUKA o wartości minimalnej 100 złotych brutto, otrzymuje BON promocyjny.

2. Za każde wydane 100 złotych brutto w sklepie stacjonarnym DUKA klientowi przysługuje 1 BON. Jeżeli wartość paragonu jest wielokrotnością kwoty 100 zł, klient otrzymuje odpowiednią wielokrotność Bonów tzn: 100 zł = 1 Bon , 200 zł = 2 bony itd. Do wartości paragonu, od której przyznawany jest Bon nie są wliczane wartości produktów objętych Promocją, wskazane w § 2 pkt 4 Regulaminu.

3. Zakupem jest pojedyncza transakcja, po której sprzedawca wydał Klientowi jeden paragon fiskalny lub w przypadku przedsiębiorców jedną fakturę VAT).

4. Promocja prowadzona w sklepie stacjonarnym dotyczy tylko zakupu produktów marki DUKA. Promocja nie dotyczy: produktów marek obcych, kart podarunkowych.

5. Bony mogą być realizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem w terminie do 30.04.2023 r. włącznie.

6. W celu zrealizowania rabatu w wysokości 100 zł przy kolejnych zakupach należy wręczyć sprzedawcy BON przed zamknięciem transakcji.

7. Aby móc zrealizować BON, wartość jednej transakcji musi przekroczyć wartość 300 zł brutto. Do wartości tej transakcji nie wlicza się wartości produktów, które wyłączone są z Promocji (określone w § 2 pkt 4 Regulaminu) oraz produktów marki DUKA, które są na wyprzedaży (oznaczonych jako Produkty wyprzedażowe).

8. Rabaty z Bonów nie podlegają sumowaniu. Jeden bon można zrealizować jednokrotnie przy paragonie o wartości minimalnej 300 zł.

9. Rabat uzyskany z wykorzystaniem Bonu obniża cenę produktów na paragonie, za wyjątkiem: produktów marek obcych, produktów marki DUKA, oznaczonych jako Produkty wchodzące w skład aktualnych promocji, wyprzedaży lub innych ofert zniżkowych, kart podarunkowych

10. Wartość zakupu obniżona zostanie odpowiednio o wartość wykorzystywanego Bonu – jeśli na paragonie jest więcej niż 1 produkt, cena każdego produktu na paragonie obniżana jest proporcjonalnie, łącznie do wartości Bonu. Wartość Bonu nie może być dzielona na różne paragony. Może być wykorzystana tylko w całości i jednorazowo.

3. Reklamacje

1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Promocji należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „BON 100 zł na kolejne zakupy” w okresie do 31 grudnia 2023 roku (obowiązuje data stempla pocztowego).

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

4. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Promocją jest DUKA International S.A., z siedzibą w Warszawie (01-797) przy ul. Powązkowskiej 44c.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Organizatora pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do podjęcia ewentualnych działań Reklamacyjnych.

4. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych Reklamacji oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

5.Dane osobowe Uczestnika Promocji nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

6. Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Uczestnik Promocji może wyrazić dodatkowo, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania od DUKA International S.A. informacji marketingowych o produktach i usługach; w tym celu musi podpisać odrębne zgody marketingowe.

5. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

„Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

3. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: [email protected].

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno majątkowe jak i niemajątkowe, poniesione przez Uczestnika Promocji.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej https://duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych  oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA.

6. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter jedynie informacyjny.