Regulamin Promocji „ANDALUSIA - promocja kaskadowa" w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym

[Regulamin z dnia 14.07.2023 roku]

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”). 

 

2. Akcja Promocyjna „ANDALUSIA- promocja kaskadowa" na produkty DUKA prowadzona jest w sieci sklepów stacjonarnych Organizatora. Lista sklepów dostępna jest pod adresem: https://duka.com/pl/otwarte-salony-duka . Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna. Korzystając z promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

3. Warunki Akcji Promocyjnej: 

3.1. Promocją objęte są produkty z kolekcji ANDALUSIA dostępne w sklepie internetowym dostępne pod linkiem: https://duka.com/pl/kolekcje/andalusia oraz w danym sklepie stacjonarnym występujące na liście lista produktów poniżej.  

Lista produktów podlegających Akcji Promocyjnej „ANDALUSIA - promocja kaskadowa": 

1215775
ANDALUSIA KUBEK 400 ML CZERW. ZÓŁT. GRANAT.
1215776
ANDALUSIA KUBEK 400 ML BLEK. POMAR. CZARN.
1215778
ANDALUSIA KUBEK 400 ML NIEBIESKI FIOLET ZIELONY
1215837
ANDALUSIA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 250ML
1215790
ANDALUSIA MISKA 15CM
1215789
ANDALUSIA TALERZ 21CM
1215788
ANDALUSIA TALERZ 27CM
2221459
ANDALUSIA FILIŻANKA DO ESPRESSO ZE SPODKIEM 60 ML
1215791
ANDALUSIA KUBEK 
2221458
ANDALUSIA TALERZ DO ZUPY 20 CM
 

3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny regularnej sprzedawanych produktów objętych promocją 

3.2.1. Przy zakupie produktów z kolekcji ANDALUSIA:

×         za min. 200 zł, rabat wynosi 20zł, 

×         za min. 400 zł, rabat wynosi 60zł,

×         za min. 600 zł, rabat wynosi 120zł 

3.2.2. w sklepie stacjonarnym rabat naliczany jest przy kasie, a w przypadku sklepu internetowego w koszyku.

3.3. Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie. 

3.4. Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów. 

 

4. W przypadku zwrotu produktów pełnowartościowych, zakupionych w sklepie stacjonarnym , objętych niniejszą Akcją Promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu zgodnie z Regulaminem Zwrotów w sklepie stacjonarnym.

 

5.W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną,  w  sklepie internetowym proces zwrotu należności  realizowany będzie zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu  

 

6. Czas trwania akcji promocyjnej: 

6.1. Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa w dniach od 14.07.2023 roku od godz. 9:00 do dnia 23.08.2023 roku do godz. 23:59,  w sieci sklepów stacjonarnych DUKA trwa w godzinach ich otwarcia, w dniach od 14.07.2023 roku do dnia 23.08.2023 roku włącznie. 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej. 

 

7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. 

9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: [email protected]

10. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „Regulamin Promocji „ANDALUSIA - promocja kaskadowa" na produkty DUKA – w sklepach stacjonarnych z dnia 14.07.2023 roku” lub e-mailem na adres: [email protected] w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego). 

11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi. 

12. Reklamacje, o których mowa w punkcie 10,  będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego). 

13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych  oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.  

14. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny. 

16. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

16.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru. 

16.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci sklepów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.