Regulamin promocji WSZYSTKO NA MAJÓWKĘ -30% - obowiązuje w Sklepie Stacjonarnym z dnia 27.04.2023 r.

1.     Postanowienia ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach stacjonarnych (dalej „Sklep Stacjonarny”) od dnia 27.04.2023 do dnia 09.05.2023  w godzinach otwarcia. Promocja kończy się wcześniej, niezależnie od czasu wskazanego w zdaniu poprzednim, jeśli dojdzie do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. 

2.     Promocją objęte są wyłącznie wybrane towary marki DUKA. Promocja nie łączy się z wyprzedażą, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

3.     Organizatorem promocji jest DUKA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607221; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości: 1 300 000,00 zł; NIP: 5252651886; REGON: 363989219.

4.     Organizator promocji udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed nabyciem lub/i rozpoczęciem korzystania z promocji. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

5.     Skorzystanie z promocji wiąże się z koniecznością realizacji zamówienia w Sklepie Stacjonarnym.

6.     Do promocji może przystąpić wyłącznie Klient, który jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

7.     Korzystając z promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

2.     Dane kontaktowe

1.     Adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.     Sklep Stacjonarny i odpowiednio jego adres oraz numer telefonu można znaleźć na liście, która znajduje się pod adresem URL: https://duka.com/pl/otwarte-salony-duka. W przypadku nabywania produktów w Sklepie Stacjonarnym Klient może zgłosić się bezpośrednio do sklepu w jakim nabył produkt, ale także do każdego innego sklepu marki DUKA. 

 

3.     Zmiany w czasie trwania promocji

1.     Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez uczestników.

 

4.     Warunki udzielenia rabatu

1.     Promocja polega na przyznaniu rabatu w wysokości co najmniej 30% naliczonej od ceny regularnej sprzedaży Produktów. Rabat uwzględniony jest przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym przy cenie produktu oraz przy kasie po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu.

2.     Jeśli Klient nie widzi promocji przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym prosimy o kontakt z obsługą klienta w sklepie.

3.     Rabat naliczany jest do produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w §1 ust. 1 i 2 Regulaminu.

4.     Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych, produktów marek innych niż DUKA oraz AGD. Promocja nie obejmuje produktów, które nie zostały oznaczone przez Organizatora promocji.

 

5.     Zwroty i reklamacje

1.     Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na podane dane kontaktowe Organizatora promocji.

2.     Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora promocji.

3.     Reklamacje na produkty, które zostały zakupione w promocji prosimy składać:

-         Stacjonarnie

-         Online – formularz

4.     Reklamacje realizowane są zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu

5.     Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym.

6.     Zwroty realizowane są zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu

 

6.     Odpowiedzialność

1.     Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.

2.     Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za:

-         poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań Klienta lub/i zaniechań w związku ze skorzystaniem z promocji bądź nieskorzystaniem z niej,

-         poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami promocji, a na które Organizator promocji nie miał wpływu, 

-         poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,

-         poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub/i zaniechań Klienta.

3.     Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora promocji w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub ograniczało prawa konsumenta. 

 

7.     Dane osobowe

1.     Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności na stronie duka.com lub dostępnych w Sklepie Stacjonarnym.

 

8.     Postanowienia końcowe

1.     Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. W przypadku zmian Klienta obowiązuje regulamin, na podstawie którego Klient skorzystał z promocji.

2.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

3.     W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

4.     Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem promocji a firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora promocji. W przypadku konsumentów Organizator promocji zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

5.     Ewentualne spory z konsumentem na drodze postępowania sądowego rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa konsumentów.

6.     Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

INDEKS
1210228
1214538
1215159
1216010
1216500
1216501
1216502
1216503
1216504
1216505
1216506
1216580
1217412
1217605
1217696
1217734
1217842
1217843
1217922
1218048
1218092
1218439
1218440
1219467
1219912
1219913
2220102
2220103
2220143
2220144
2220145
2220256
2220257
2220258
2220259
2220260
2220261
2220262
2220263
2220264
2220289
2220298
2220488
2220629
2220633
2220634
2220635
2220640
2220648
2220649
2220650
2220651
2220652
2220661
2220662
2220775
2220776
2220777
2220893
2221236
2221237
2221238
2221239
2221240
2221241
2221242
1215957
1216012
1218704
1218710
1218970
1219050
1219133
1219297
1219303
1219304
1219323
1219325
1219441
2220178
2220179
2220295
2220348
2220553
2220554
2220555
2220919
2220923
2221185
2221188
2220894
1212396
1212397
1214657
1213974
1215066
1215073
1215345
1215346
1215349
1215526
1216192
1216286
1216449
1216451
1216970
1216983
1217260
1217261
1217262
1217263
1217264
1217265
1217266
1217267
1217268
1217271
1217272
1217442
1217444
1217464
1217465
1217695
1217697
1217698
1217732
1217773
1217774
1217851
1217896
1217897
1217905
1217906
1218023
1218060
1218061
1218062
1218098
1218150
1218151
1218152
1218153
1218154
1218351
1218353
1218454
1218455
1218456
1218457
1218458
1218459
1218486
1218487
1218508
1218509
1218513
1218559
1218560
1218890
1218957
1218977
1219010
1219019
1219047
1219048
1219049
1219051
1219056
1219066
1219075
1219081
1219086
1219090
1219091
1219092
1219114
1219130
1219132
1219137
1219143
1219148
1219149
1219153
1219164
1219168
1219193
1219194
1219196
1219197
1219199
1219201
1219203
1219215
1219217
1219218
1219219
1219221
1219231
1219248
1219251
1219265
1219298
1219306
1219324
1219337
1219339
1219355
1219361
1219439
1219440
1219525
1219569
1219570
1219581
1219582
1219585
1219586
1219811
1219814
1219815
1219819
1219820
1219821
1219822
1219878
1219880
1219881
1219882
1219883
2220008
2220009
2220010
2220011
2220100
2220104
2220105
2220127
2220133
2220134
2220146
2220175
2220176
2220180
2220189
2220192
2220193
2220194
2220240
2220242
2220244
2220245
2220250
2220253
2220267
2220268
2220291
2220396
2220487
2220523
2220524
2220525
2220526
2220527
2220528
2220529
2220530
2220531
2220532
2220533
2220534
2220536
2220552
2220569
2220573
2220584
2220587
2220588
2220589
2220597
2220608
2220614
2220619
2220620
2220621
2220625
2220630
2220631
2220632
2220645
2220656
2220657
2220658
2220659
2220660
2220739
2220740
2220741
2220742
2220749
2220750
2220828
2220829
2220860
2220861
2220862
2220879
2220880
2221012
2221013
2221132
2221152
2221153
2221154
2221170
2221174
2221176
7312220235630
SDL061400
SDL087200
SDL100053
SDL110100
SDL125412
SDL128300
SDL130900
SDL137800
NAZWA
BAMBOO MISKA DO SALATY 37CM
SIDA SZKLANKA 550ML KPL 6 SZT.
ACACIA MISKA DO SAŁATY ZE SZTUĆCAMI
PIZZA STONE KAMIEŃ DO PIZZY Z NOŻEM I METAL. PODS. 33CM
FREJA TALERZ DO ZUPY 21CM
FREJA KUBEK 350ML
FREJA FILIŻANKA ZE SPODKIEM 220ML
FREJA MISECZKA 14CM
FREJA MISECZKA 16CM
FREJA TALERZ DESEROWY 20CM
FREJA TALERZ OBIADOWY 27CM
FREJA MISA SAŁATKOWA 27CM
TAP DYSPENSER ZE STOJAKIEM 6,2L SZKŁO
GRANIT MOŹDZIERZ GRANIT. 12X6CM
ACACIA MISKA SZKLANA 23CM Z DREWNIANĄ PODSTAWĄ
ASPEN ZESTAW 4 KIELISZKÓW 78CL KOKTAJLI
TRYCK SCANDI KAWIARKA 6 FILIŻANEK BIAŁY, DREWNO
TRYCK SCANDI KAWIARKA 6 FILIŻANEK CZARNY, DREWNO
ACACIA ZESTAW 3 MISEK 12CM NA TACY
WAREWOOD TACA OBROTOWA Z MISECZKAMI 2.0
SHOT DESKA DO SERWOWANIA SHOTÓW 6 SZT
MODERN SCANDI MISA DRUCIANA 33X28,5X14,8 CM CZARNA
MODERN SCANDI MISA DRUCIANA 30,5X25,7X14 CM CZARNA
PASE TORBA NA ZAKUPY ŻÓŁTE KWIATY
ASPEN ZESTAW 6 KIELISZKÓW DO WINA 360ML
ASPEN ZESTAW 6 KIELISZKÓW DO WINA 470ML
ACACIA DESKA DO SERWOWANIA Z KLOSZEM 30X39CM
ACACIA DESKA DO SERWOWANIA Z KLOSZEM 20X28CM
LUDVIG KIELISZEK 350ML SZARY, SREBRNY
LUDVIG SZKLANKA 350 ML SZARY, SREBRNY
LUDVIG SZKLANKA 400 ML SZARY, SREBRNY
IHALIG KRZESŁO PODWIESZANE SKŁADANE SZARE PIONOWE 128X128X203 CM
LORITA SZKLANKA 280 ML MS BŁĘKITNA
LORITA SZKLANKA 500 ML MS BŁĘKITNA
LORITA KIELISZEK 310 ML MS BŁĘKITNY
LORITA DZBANEK 3 L MS BŁĘKITNY
LORITA SZKLANKA 280 ML MS ZIELONY
LORITA SZKLANKA 500 ML MS ZIELONY
LORITA KIELISZEK 310 ML MS ZIELONY
LORITA DZBANEK 3 L MS ZIELONY
PIZZA STONE PROSTOKĄTNY KAMIEŃ DO PIZZY 30 X 38 CM
KRYDDA STOJAK NA PRZYPRAWY 10 SŁ. CZARNY Z CZAR. POKRYW.
WAREWOOD MINI TACA OBROTOWA Z MISECZKAMI 21 CM BIAŁY
JORD KONEWKA STALOWA 36X16,5X20 CM RÓŻOWA
GLASS WAZON DEKORACYJNY MAŁY 6,8X11 CM RÓŻOWY
GLASS WAZON DEKORACYJNY MAŁY 6,8X11 CM SZARY
GLASS WAZON DEKORACYJNY MAŁY 6,8X11 CM NIEBIESKI
PALS KOC POLIESTROWY 150X200 CM BRĄZOWY IMITACJA FUTRA
GLASS WAZON SZKLANY RYFLOWANY 9X23X7 CM SZARY
GLASS WAZON SZKLANY RYFLOWANY 8X30X8 CM SZARY
GLASS WAZON SZKLANY BURSZTYNOWY 9X24X9 CM
GLASS WAZON SZKLANY BURSZTYNOWY 9X20X6 CM
GLASS SZKLANY RYFLOWANY WAZON 45X15 CM RÓŻOWY
GLASS SZKLANY RYFLOWANY WAZON 45X15 CM  ZIELONY
GLASS WAZON SZKLANY RYFLOWANY 9X23X7 CM ZIELONY
LIQUARE BLUE ZESTAW 6 KIELISZKÓW DO LIKIERU/NALEWEK
DRIKKE ZESTAW 6 KIELISZKÓW 50ML
CELEBRATE ZESTAW 4 KIELISZKÓW DO SZAMPANA 150ML
MJUK KOC POLIESTROWY 130X170 CM NIEBIESKI
PICKNICK KOSZ PIKNIKOWY 4 OSOBOWY W LIŚCIE 47X37X22 CM
PICKNICK 2 OSOBOWY KOSZ PIKNIKOWY W LIŚCIE 36X25X24 CM
PICKNICK KOSZ PIKNIKOWY NA ROWER 2 OSOBOWY W LIŚCIE 32X22X30 CM
PICKNICK MATA PIKNIKOWA 150X180 CM LIŚCIE
IHALIG KRZESŁO PODWIESZANE DWUOSOBOWE CZARNO SZARE TASIEMKA 165X162X190 CM
MOLN HUŚTAWKA 90X135 CM Z FRĘDZLAMI RÓŻ
MOLN HAMAK 100X200/285 CM Z FRĘDZLAMI RÓŻ
DUKA BOSSE MŁYNEK ELEK. DO KAWY CZARNY
BASIC GROCH CERAMICZNY DO OBCIĄŻ. WYPIEKÓW 600G
FYNDIG PĘDZELEK KUCHENNY
SKICKLIG NÓŻ DO CHLEBA
WAREWOOD BLACK TACA OBROTOWA Z MISECZKAMI CZARNY
ORIGIN ŚCIERKA 50X70 CM SZAŁWIOWA
BOHO ŚCIERKA 50X70 CM BEŻOWA Z PASEM
SCANIA FARTUCH KUCHENNY 75X85 CM BEŻOWY
SCANIA ŚCIERKA KUCHENNA 40X60 CM SZARA KRATA
SCANIA ŚCIERKA KUCHENNA 40X60 CM BEŻOWA KRATA
CIRKLE MISA DRUCIANA 18X8,5 CM ZŁOTA
NUVO SERWETNIK 13,7X13,7X4,5 CM CHROMOWANY
KOK ŚCIERKA 40X60 CM CZERWONA
ISKREM ŚWIECZNIK 7X8 CM SZARY
ISKREM ŚWIECZNIK 7,7X10 CM RÓŻOWY
KRYDDA  STOJAK OBROTOWY NA PRZYPRAWY 16 SŁOICZKÓW CZARNY 100 LAT
FIFFIG DEKORATOR DO CIAST
SCANIA BAWEŁNIANA PRZYKRYWKA NA MISKĘ 27 Ś. SZARA
SCANIA BAWEŁNIANA PRZYKRYWKA NA MISKĘ 20 Ś. BEŻ
SCANIA BAWEŁNIANA PRZYKRYWKA NA MISKĘ 27 Ś. BEŻ
SENSU TACA 39,8 CM CIEMNA
SHODO ŚCIERKA 40X60 CM CEGLASTA
FLATA FARTUCH 65X85 CM KRATA
GRON ŚCIERKA 40X60 CM KRATA ZIELONA
MJUK KOC POLIESTROWY 130X170 CM CEGLANY
LISE ZESTAW 2 SZKLANEK H 11,5 CM LATTE
LISE ZESTAW 2 SZKLANEK H 9 CM DO KAWY
LISE FILIŻANKA DO KAWY  500ML
WAREWOOD ZESTAW DO OLIWY I OCTU 3 EL.
ORTER STOJAK NA ZIOŁA 15 CM SZARY
SIREN TALERZ 21CM PASECZKI ZIELONY, ZŁOTY
SIREN TALERZ 21CM KOŁA ZIELONY, ZŁOTY
SIREN KUBEK 300ML KÓŁKA ZIELONY, ZŁOTY
SIREN TALERZ 21CM DROBNE KROPKI ZIELONY, ZŁOTY
STOCKHOLM ZESTAW 2 PODKŁ. CZARNY MELANŻ 36X48CM
SILCTOOL SILIKONOWA RĘKAWICA KUCHENNA CIEMNY SZARY
RIB PODKŁADKA CZERŃ BEŻ 36X48 CM
RIB PODKŁADKA BEŻ. BIAŁA 36X48 CM
RIB BIEŻNIK BIAŁO BEŻOWY 40X140 CM
DENIM PODKŁADKA 36X48 CM
SCANDIK PODKŁADKA CZERWONA 30X40 CM KOREK
KROG TALERZ 20CM BIAŁY, GRANAT
KROG TALERZ 27CM BIAŁY, GRANAT
KROG TALERZ 30CM BIAŁY, GRANAT
KROG TALERZ GŁEBOKI 21,5CM BIAŁY, GRANAT
KROG MISKA 14CM BIAŁY, GRANAT
KROG MISKA 19CM BIAŁY, GRANAT
KROG MISKA 23CM BIAŁY, GRANAT
KROG PÓŁMISEK 30CM BIAŁY, GRANAT
KROG PÓŁMISEK 35CM BIAŁY, GRANAT
KROG KUBEK 400ML BIAŁY, GRANAT
KROG FILIŻANKA ZE SPODKIEM 200ML BIAŁY, GRANAT
DUKA BAR OTWIERACZ SREBRNY
DUKA BAR SITKO BARMAŃSKIE DO SHAKERA SREBRNY
DUKA BAR SITKO BARMAŃSKIE DO SHAKERA ZŁOTY
DUKA BAR SHAKER 650ML ZŁOTY
ACACIA TACA OBROTOWA Z 5 MISECZKAMI
ACACIA MISKA PORCELANOWA 24CM Z DREWNIANĄ PODSTAWĄ
ACACIA PATERA 29CM Z SZKLANYM KLOSZEM
BEER ZESTAW 4 SZKLANEK DO PIWA 420ML WEIZEN
SIREN KUBEK 300ML KROPKI, PASKI ZIELONY, BIAŁY
SIREN KUBEK 300ML KROPKI ZIELONY, BIAŁY
WAREWOOD MISKA Z PRZYKRYWKĄ 32X12CM PORCELANA, DREWNO
KROG KIELISZEK 350 ML GRANATOWY, SZKŁO
KROG SZKLANKA 410ML GRANATOWY, SZKŁO
WAREWOOD SOMMAR TACA OBROTOWA Z MISECZKAMI
WAREWOOD SCANDI TACA OBROTOWA Z MISECZKAMI
SIREN KUBEK 300ML POMARAŃCZOWY, ZŁOTY
SIREN KUBEK 300ML SIATKA CZERWONY, ZŁOTY
SIREN KUBEK 300ML PASKI CZERWONY, ZŁOTY
SIREN KUBEK 300ML POZIOME PASKI CZERWONY, ZŁOTY
WAREWOOD IDUNN TACA OBROTOWA
KROG FILIŻANKA ZE SPODKIEM 420ML BIAŁY, GRANAT
KROG KUBEK JUMBO 700ML BIAŁY, GRANAT
SIREN MISKA 500ML KOŁA ZIELONY, ZŁOTY
SIREN MISKA 500ML KOŁA NIEBIESKI, ZŁOTY
SIREN MISKA 500ML KROPKI PASKI ZIELONY, ZŁOTY
SCANDIC STOJAK NA ZIOŁA 37X18X34 CM BLACK
ORTER STOJAK NA ZIOŁA 15 CM CZARNY
RENHET BIEŻNIK 35X140 CM SZARY
RENHET BIEŻNIK 35X140 CM BIAŁY
RENHET BIEŻNIK 35X140 CM NIEBIESKI
RENHET SERWETKA 40X40 CM SZARA
RENHET SERWETKA 40X40 CM BIAŁA
RENHET SERWETKA 40X40 CM NIEBIESKI
DAGLIG PODKŁADKA MUSZTARDOWA 35 CM
DAGLIG PODKŁADKA GRANATOWA 35 CM
DAGLIG ZEST SERWETEK 40X40 CM GRANAT
DAGLIG ZEST SERWETEK 40X40 CM MUSZTARDA
RENHET OBRUS 150X275 CM BIAŁY
BOHO KOSZYK Z JUTY NA PIECZYWO 15X10 CM
BOHO KOSZYK Z JUTY NA PIECZYWO 25X10 CM
FIFFIG SZPATUŁKA KUCHENN SILIKON DREWNO
RIVIERA ZEST SERWETEK 33X33 CM OKRĘGI
TAP DYSPENSER ZE STOJAKIEM 1,6L
FINT STOJAK NA BUTELKI 41,5X20,5X27 CM CZARNY
BIRD CHACZYK PTAK 11,5X10X9,5 CM SZARY
ORIGIN FARTUCH KUCHENNY 65X85 CM SZAŁWIOWY
ORIGIN ŁAPKA KUCHENNA 20X20 CM SZAŁWIOWA
ORIGIN RĘKAWICA KUCHENNA 18X24 CM SZAŁWIOWA
ESKIL ZEST.2 ŚCIEREK 50X70 CM
KOK ZESTAW 2 ŚCIEREK 40X60 CM CZERWONO SZARE
STAVAR TACA DRUCIANA 36X22X7 CM CZARNA
LERA DONICZKA Z SYST.NAWADNIANIA 15X15X12,5 CM BIAŁO BRĄZOWA
VISBY ŚWIECZNIK STOJĄCY 9,8X9,8X12 CM CZARNY
OSLO TACA 59X30 CM BIAŁA
RENHET TRAD SERWETKA 40X40 CM RÓŻOWA
RENHET TRAD SERWETKA 40X40 CM SZAŁWIOWA
RENHET TRAD BIEŻNIK 40X140 CM SZAŁWIOWY
ORIGIN PODUSZKA NA KRZESŁO 40X40 CM SZAŁWIOWY
BOHO DYWAN 70X100 CM JUTA BEŻOWA GRUBY SPLOT
BOHO KOSZ DEKORACYJNY JUTOWY 50X34 CM BEŻOWO CZARNY
BOHO KIESZEŃ NA SZTUĆCE 24X11,5 CM BEŻ Z PASEM
ORTER POTRÓJNY STOJAK NA ZIOŁA 15X45X15 CM CZARNY
BOHO PODKŁADKA 48X34 CM JUTOWA NATURALNA
BOHO ZEST 2 KOSZY 25X30 I 19X23 CM TRAWA MORKSA
PARADISE BIEŻNIK 40X140 CM NADRUK
ANDAS LAMPION 29X41 CM BIAŁY
FJORD WÓZEK TERMICZNY 40X36X95CM
VAFFLA ŚCIERKA KUCHENNA WAFLOWA 50X70 CM MUSZTARDOWA
VAFFLA ŚCIERKA KUCHENNA WAFLOWA 50X70 CM NIEBIESKA
ORIGIN ŁAPKA KUCHENNA 20X20 CM RÓŻOWY
ORIGIN RĘKAWICA KUCHENNA 18X24 CM RÓŻOWY
ORIGIN PODUSZKA NA KRZESŁO 40X40 CM RÓŻOWY
MARGARITA KIELISZEK DO KOKTAILI ZIELONY
MARGARITA SZKLANKA 600 ML ZIELONA
RIVIERA OBRUS 150X180 CM BIAŁO NIEBIESKI
RIVIERA SERWETKA 45X45 CM BIAŁO NIEBIESKA
RIVIERA BIEŻNIK 40X140 CM BIAŁO CZERWONY
RIVIERA BIEŻNIK 40X140 CM BIAŁO NIEBIESKI
LET'S COOK  ZESTAW Z FARTUCHEM NIEBIESKI
LIN BIEŻNIK LNIANY 40X140 CM MUSZTARDOWY
RIVIERA PODKŁADKA 34X47 CM CZERWONO BIAŁA
NUVO STOJAK NA WINO CHROMOWANY 22X19X38 CM
RIVIERA OBRUS 150X250 CM BIAŁO NIEBIESKI
SCANIA FARTUCH KUCHENNY 75X85 CM SZARY
SCANIA OBRUS 180X250 CM BEŻOWY
CIRKLE MISA DRUCIANA 23X22 CM GRANATOWA
EVERYDAY ŚCIERKA KUCHENNA 40X60 CM SZARO BIAŁA
VALLMO SERWETKA 40X40 CM BAWEŁNA GRANAT
SCANIA ZEST SERWETEK 33X33 CM KRATA BEŻ
RIVIERA ZEST SERWETEK 33X33 CM MEREŻKA
ODIN ZESTAW 2 PIERŚCIENI DO SERWETEK CZARNO SZARY 2,5 CM
ODIN ZESTAW 2 PIERŚCIENI DO SERWETEK BEŻOWO BRĄZOWY 2,5 CM
LAGOM PARASOLKA TELESKOPOWA 89 CM
LAGOM PARASOLKA TELESKOPOWA 89 CM ŻÓŁTE KWIATY
LAGOM PARASOLKA TELESKOPOWA 89 CM GEOMETRCYZNE NIEBIESKIE KWIATY
SIREN ZESTAW TALERZ 21CM, MISKA 500ML, KUBEK 300ML KOŁA ZIELONY ZŁOTY
SIREN ZESTAW TALERZ 21CM PASKI, MISKA 500ML KROPKI, PASKI, KUBEK 300ML KROPKI, PASKI NIEBIESKI, ZŁOTY
SIREN ZESTAW 2 TALERZY 21CM KROPKI I 2 KUBKÓW KROPKI ZIELONY, ZŁOTY
SIREN ZESTAW 2 TALERZY 21CM KROPKI I 2 KUBKÓW KROPKI NIEBIESKI, ZŁOTY
SIREN TALERZ 21 CM POMARAŃCZ
SIREN TALERZ 21 CM GRANAT
SIREN MISKA 500ML POMARAŃCZ
SIREN KUBEK 300ML KWIATKI NIEBIESKI
SIREN KUBEK 300 ML KRATA NIEBIESKI
SIREN MISKA 500ML KRATA NIEBIESKI
SIREN TALERZ 21 CM KRATA NIEBIESKI
SIREN KUBEK 300ML SZARY ZŁOTY
SIREN TALERZ 21CM SZARY ZŁOTY
SIREN TALERZ 21CM FIOLETOWY ZŁOTY
SIREN MISKA 500ML SZARY ZŁOTY
SIREN MISKA 500ML FIOLETOWY ZŁOTY
BOHO KOSZ Z TRAWY MORSKIEJ OKRĄGŁY Z RĄCZKAMI 25X13 CM NATURALNY
BOHO PŁYTKI KOSZYK DEKORACYJNY 35X5 CM NATURALNY CZARNY
BOHO KOSZ Z TRAWY MORSKIEJ PROSTOKĄTNY Z RĄCZKAMI 33X35X20 CM NATURALNY
BOHO KOSZ Z TRAWY MORSKIEJ PROSTOKĄTNY Z RĄCZKAMI 35X43X20 CM NATURALNY
ACACIA DESKA DO SERWOWANIA Z RĄCZKĄ 39X29CM
ACACIA PATERA NA PORCELANOWEJ NÓŻCE 28CM
ACACIA ETAŻERKA DWUPOZIOMOWA 20X17,5CM
ANLEGG ŚCIERKA 40X60 CM BIAŁA Z GRANATOWYMI PAPROCIAMI
GEO ŚCIERKA 40X60 CM BIAŁA ŚLIWKOWE KWIATY
GEO ŚCIERKA 40X60 CM BIAŁA KARMELOWE KWIATY
DRIKKE ZESTAW 6 SZKLANEK 300ML
ISKREM ŚWIECZNIK SZKLANY 8X8X5 CM SZAŁWIOWY
ISKREM ŚWIECZNIK SZKLANY 8X8X5 CM RÓŻOWY
ISKREM ŚWIECZNIK 7X8 CM SZAŁWIOWY
DAGLIG PODKŁADKA SZAŁWIOWY 35 CM
REGN PARASOLKA 58 CM MUSZTARDOWO BIAŁA W MUSZTARDOWY WZÓR
REGN PARASOLKA 58 CM CZARNO BIAŁA
FRIGG PARASOLKA TELESKOPOWA 89 CM BIAŁA W KOLOROWY WZÓR
CELEBRATE ZEST SERWETEK 33X33 CM ZŁOTE TŁO
CELEBRATE ZEST SERWETEK 33X33 CM J.ZIELONY WZÓR
CELEBRATE ZEST SERWETEK 33X33 CM ZŁOTY WZÓR
CELEBRATE ZEST SERWETEK 33X33 CM KOLOROWY WZÓR
PICKNICK KOSZ PIKNIKOWY 2 OSOBOWY KREMOWY SIREN 30X30X20 CM
MOLN HAMAK BEŻOWY 200X100 CM
MARGARITA SZKLANKA 600 ML SZARA
MARGARITA DZBANEK 2,8 L SZARY
KRYDDA SŁOICZEK NA PRZYPRAWY BIAŁY
BASIC OBRĘCZ DO KROJENIA CIASTA 15-20 CM X 8,5 CM STAL NIERDZEWNA
WAREWOOD MINI TACA OBROTOWA Z MISECZKAMI 21 CM PASTELOWA
KATTEGAT ŁYŻECZKA SREBRNY
KATTEGAT ŁYŻKA STOŁOWA SREBRNY
KATTEGAT WIDELEC SREBRNY
KATTEGAT NÓŻ SREBRNY
KATTEGAT ŁYŻECZKA ZŁOTY
KATTEGAT ŁYŻKA STOŁOWA ZŁOTY
KATTEGAT WIDELEC ZŁOTY
KATTEGAT NÓŻ ZŁOTY
PANTER ŁYŻKA STOŁOWA
PANTER NÓŻ
PANTER WIDELEC
PANTER ŁYŻECZKA
ANTIK ZESTAW SZTUĆCÓW 16 ELEMENTÓW, SZARY
SCANIA BAWEŁNIANA PRZYKRYWKA NA MISKĘ 20 Ś. SZARA
RIB PODKŁADKA GRANATOWO BIAŁA 36X48 CM
KRITOR KRZESŁO STALOWE 57X55X86 CM NIEBIESKIE
GEO ZEST SERWETEK 33X33 CM SZARE KWIATY
DAGLIG ZEST SERWETEK 33X33 CM ZÓŁTE PASTELOWE
ANLEGG ZEST SERWETEK 33X33 CM ROŚLINY
SPARRIS ZEST SERWETEK 33X33 CM KOLOROWY WZÓR
SKUGGAR PODUSZKA WELUROWA 50X50 CM RÓŻOWO SZARE KWIATY
EDEN OBRUS PIKNIKOWY 180X145 CM
MESH KLOSZ METALOWY 35X15 CM BIAŁY
SCANIA PODUSZKA NA KRZESŁO 40X40 CM  SZARA
SCANIA PODUSZKA NA KRZESŁO 43CM PIASKOWA
SIREN PODUSZKA NA KRZESŁO 40X40 CM
RIB EDEN PODKŁADKA 33X48 CM RÓŻOWA
GLASS WAZON DEKORACYJNY 12,5X9,5 CM SZARY
GLASS WAZON DEKORACYJNY 12,5X9,5 CM ŻÓŁTY
GLASS WAZON DEKORACYJNY 12,5X9,5 CM CZERWONY
BOHO PODUSZKA DEKORACYJNA 45X45 CM CZARNO BEŻOWA
ANDAS LAMPION RATANOWY 24X30 CM ŻÓŁTY
ANDAS LAMPION WIKLINOWY 26X26 CM NIEBIESKI
SENSU LAMPION DREWNIANY 33X42 CM NAT.SZARY
SENSU LAMPION RATANOWY 28X38 CM BRĄZOWY
SENSU LAMPION RATANOWY 24X30 CM BRĄZOWY
VILD NÓŻ ZŁOTY
VILD WIDELEC ZŁOTY
VILD ŁYŻKA ZŁOTY
VILD ŁYŻECZKA ZŁOTY
SIREN MISKA 500ML BIAŁY, ZŁOTY
SIREN TALERZ 21CM BIAŁY, ZŁOTY
EDEN ZEST SERWETEK 33X33 CM PATTERN BIAŁA
EDEN ZEST SERWETEK 33X33 CM WZÓR CZARNY
SENSU PODUSZKA WELUROWA 50X50 CM GRANAT PASKI
SENSU PODUSZKA WELUROWA 50X50 CM GRANAT WYSZYWANA
BOHO LUSTRO DEKORACYJNE 30 CM WISZĄCE
BOHO PODKŁADKA JUTOWA 38 CM 2 AŻUROWE PIERŚCIENIE Z BRZEGIEM CZARNA
BOHO PODKŁADKA JUTOWA 38 CM 3 AŻUROWE PIERŚCIENIE Z BRZEGIEM JASNA
KRUS ŚWIECZNIK METALOWY Z POJEMNIKIEM CZARNY TEALIGHT 14,3X14,3X20,6 CM
KRUS ŚWIECZNIK METALOWY Z POJEMNIKIEM CZARNY 10,3X10,3X32,3 CM
SAMMET PODUSZKA PIKOWANA 50X50 CM CEGLANA
GLASS WAZON 18,4X31,2 CM POMARAŃCZOWY
GLASS WAZON 12X19 CM ŻÓŁTY
GLASS WAZON 11,5X15,3 CM CM ŁOSOSIOWY
BAMBOO STOLIK DO ŁÓŻKA 55X34X27 NATURALNY
TJOCK PODKŁADKA 34X50 CM ZIELONA
TJOCK BIEŻNIK BAWEŁNIANY W PASKI 36X140 CM CZERWONE
LOTUS ANNAS DOMEK Z PIERNIKA 320 G
PAW SERWETKI 33X33 CM SERWETKI TRADITIONAL OR MODERN
PAW SERWETKI 33X33 CM SERWETKI EGGS AMONG CATKINS
PAW SERWETKI 33X33 CM SERWETKI INSPIRATION MODERN (GREY)
PAW SERWETKI 33X33 CM BIAŁE
PAW SERWETKI 33X33 CM AFRICAN VIBE TURQUISE
PAW SERWETKI 33X33 CM FOLK STAMP
PAW SERWETKI 33X33 CM SERWETKI WILD MEADOW
PAW SERWETKI 33X33 CM SERWETKI MUSCARI WITH DAFFODILS