Regulamin promocji ,,- 30% na wszystkie produkty DUKA'' - tylko na DUKA.com z dnia 12.08.2023

1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepie internetowym duka.com (dalej „Sklep Internetowy”) od dnia 12.08.2023 od godziny 20:00 do dnia 14.08.2023 do godziny 8:59 lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. Promocją nie są objęte produkty określone w ust.2 poniżej dostępne w salonach stacjonarnych.

2.      Promocją objęte są wyłącznie towary marki DUKA. Promocja nie łączy się z wyprzedażą, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

3.      Organizatorem promocji jest DUKA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607221; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości: 1.300 000,00 zł; NIP: 5252651886; REGON: 363989219.

4.      Organizator promocji udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed nabyciem lub/i rozpoczęciem korzystania z promocji. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

5.      Skorzystanie z promocji wiąże się z koniecznością realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym i tym samym konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

6.      Do promocji może przystąpić wyłącznie Klient, który jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

7.      Korzystając z promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

2. Dane kontaktowe

1.      Adres do korespondencji: Sklep Internetowy DUKA International S.A., ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa.

2.      Adres poczty elektronicznej: [email protected]    

3.      Numer telefonu: +48 608 921 770., czynny od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba korzystająca z kontaktu za pośrednictwem telefonu).

 

3. Zmiany w czasie trwania promocji

1.      Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez uczestników.

 

4. Warunki udzielenia rabatu

1.      Promocja polega na przyznaniu rabatu w wysokości 30% naliczonej od ceny regularnej sprzedaży Produktów. Rabat uwzględniony jest na karcie produktu.

2.       Promocją objęte są wszystkie Produkty marki DUKA wskazane w zakładce: https://duka.com/pl/produkty-duka 

3.      Rabat uwzględniony jest w koszyku. Jeśli Klient nie widzi rabatu prosimy o upewnienie się czy produkt jest objęty promocją i następnie kontakt z działem obsługi klienta.

4.      Rabat naliczany jest do produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w §1 ust. 1 i 2 Regulaminu.

5.      Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych, produktów marek innych niż DUKA oraz AGD. Promocja nie obejmuje Produktów wskazanych w zakładce https://duka.com/pl/sale. Promocja nie obejmuje produktów oznaczonych w zakładce: https://duka.com/pl/promocje/produkty-wykluczone.

6.      Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

 

5. Zwroty i reklamacje

1.      Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na podane dane kontaktowe Organizatora promocji.

2.      Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora promocji.

3.      Reklamacje na produkty, które zostały zakupione w promocji prosimy składać: online – formularz. Reklamacje realizowane są zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu 

4.      W przypadku odstąpienia od umowy zakupu produktów objętych promocją: Klient otrzyma zwrot ceny produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.

5.      Odstąpienie od Umowy możliwe jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

6.      Zwroty realizowane są zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu   

 

6. Odpowiedzialność

1.      Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.

2.      Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za:

·        niepoprawnie wpisane dane przez Klienta,

·        brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności przy korzystaniu z promocji,

·        ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania lub urządzeń należących do Klienta lub będących po stronie Klienta w zakresie możliwości korzystania z promocji,

·        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań Klienta lub/i zaniechań w związku ze skorzystaniem z promocji bądź nieskorzystaniem z niej,

·        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami promocji, a na które Organizator promocji nie miał wpływu, 

·        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,

·        poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub/i zaniechań Klienta.

3.      Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora promocji w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub ograniczało prawa konsumenta. 

6. Dane osobowe

1.      Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności na stronie duka.com.

7. Postanowienia końcowe

1.      Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. W przypadku zmian Klienta obowiązuje regulamin, na podstawie którego Klient skorzystał z promocji.

2.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

3.      W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

4.      Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem promocji a firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora promocji. W przypadku konsumentów Organizator promocji zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php     

5.      Ewentualne spory z konsumentem na drodze postępowania sądowego rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa konsumentów.

6.      Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.