Regulamin promocji „-30 na kolekcje z kolorem niebieskim” - obowiązuje w Sklepie Stacjonarnym

1.  Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach stacjonarnych (dalej „Sklep Stacjonarny”) od dnia 01.03.2023 – 31.03.2023 w godzinach otwarcia. Promocja kończy się wcześniej, niezależnie od czasu wskazanego w zdaniu poprzednim, jeśli dojdzie do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. 

2.   Promocją objęte są wyłącznie towary marki DUKA z kolorem niebieskim. Promocja nie łączy się z wyprzedażą, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

3.   Organizatorem promocji jest DUKA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607221; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości: 1 300 000,00 zł; NIP: 5252651886; REGON: 363989219.

4.   Organizator promocji udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed nabyciem lub/i rozpoczęciem korzystania z promocji. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

5.   Skorzystanie z promocji wiąże się z koniecznością realizacji zamówienia w Sklepie Stacjonarnym.

6.   Do promocji może przystąpić wyłącznie Klient, który jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

7.   Korzystając z promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

2.  Dane kontaktowe

1.   Adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.   Sklep Stacjonarny i odpowiednio jego adres oraz numer telefonu można znaleźć na liście, która znajduje się pod adresem URL: https://duka.com/pl/otwarte-salony-duka. W przypadku nabywania produktów w Sklepie Stacjonarnym Klient może zgłosić się bezpośrednio do sklepu w jakim nabył produkt, ale także do każdego innego sklepu marki DUKA. 

 

3.  Zmiany w czasie trwania promocji

1.   Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez uczestników.

 

4.  Warunki udzielenia rabatu

1.   Promocja polega na przyznaniu rabatu w wysokości 30% naliczonej od ceny regularnej sprzedaży Produktów. Rabat uwzględniony jest przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym przy cenie produktu oraz przy kasie po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu.

2.   Jeśli Klient nie widzi promocji przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym prosimy o kontakt z obsługą klienta w sklepie.

3.   Rabat naliczany jest do produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w §1 ust. 1 i 2 Regulaminu.

4.   Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych, produktów marek innych niż DUKA oraz AGD. Promocja nie obejmuje produktów, które nie zostały oznaczone przez Organizatora promocji.

 

5.  Zwroty i reklamacje

1.   Reklamacje dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na podane dane kontaktowe Organizatora promocji.

2.   Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora promocji.

3.   Reklamacje na produkty, które zostały zakupione w promocji prosimy składać:

-     Stacjonarnie

-     Online – formularz 

4.   Reklamacje realizowane są zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu

5.   Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym.

6.   Zwroty realizowane są zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/regulamin-sklepu

 

6.  Odpowiedzialność

1.   Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.

2.   Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za:

-     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań Klienta lub/i zaniechań w związku ze skorzystaniem z promocji bądź nieskorzystaniem z niej,

-     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami promocji, a na które Organizator promocji nie miał wpływu, 

-     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,

-     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub/i zaniechań Klienta.

3.   Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora promocji w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub ograniczało prawa konsumenta. 

 

7.  Dane osobowe

1.   Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności na stronie duka.com lub dostępnych w Sklepie Stacjonarnym.

 

8.  Postanowienia końcowe

1.   Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. W przypadku zmian Klienta obowiązuje regulamin, na podstawie którego Klient skorzystał z promocji.

2.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

3.   W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

4.   Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem promocji a firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora promocji. W przypadku konsumentów Organizator promocji zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

5.   Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php  

6.   Ewentualne spory z konsumentem na drodze postępowania sądowego rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa konsumentów.

7.   Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.