Regulamin promocji „-30% na drugi produkt z wyprzedaży”

1.  Postanowienia ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepach stacjonarnych (dalej „Sklep Stacjonarny”) w dniach 24.08.2023 – 31.08.2023 w godzinach otwarcia, w sklepie internetowym w dniach 24.08.2023 – 04.09.2023 g. 9:00. Promocja kończy się wcześniej, niezależnie od czasu wskazanego w zdaniu poprzednim, jeśli dojdzie do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją. 

2.   Promocja polega na zakupie specjalnego zestawu promocyjnego.

3.   Promocją objęte są wyłącznie towary marki DUKA. Promocja łączy się z wyprzedażą, nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

4.   Organizatorem promocji jest DUKA INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607221; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości: 1 300 000,00 zł; NIP: 5252651886; REGON: 363989219.

5.   Organizator promocji udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed nabyciem lub/i rozpoczęciem korzystania z promocji. Na żądanie konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

6.   Skorzystanie z promocji wiąże się z koniecznością realizacji zamówienia w Sklepie Stacjonarnym.

7.   Do promocji może przystąpić wyłącznie Klient, który jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

8.   Korzystając z promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin. 

 

2.  Dane kontaktowe

1.   Adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.   Sklep Stacjonarny i odpowiednio jego adres oraz numer telefonu można znaleźć na liście, która znajduje się pod adresem URL: https://duka.com/pl/otwarte-salony-duka. W przypadku nabywania produktów w Sklepie Stacjonarnym Klient może zgłosić się bezpośrednio do sklepu w jakim nabył produkt, ale także do każdego innego sklepu marki DUKA. 

 

3.  Zmiany w czasie trwania promocji

1.   Organizator promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez uczestników.

 

4.  Warunki udzielenia rabatu

1.    Promocja polega na przyznaniu rabatu w wysokości 30% naliczonej od ceny sprzedaży na drugi, tańszy Produkt oznaczony metką cenową  jako produkt wyprzedażowy (metka pomarańczowa zawierająca cenę regularną ,cenę za ostatnie 30 dni oraz cenę wyprzedażową). Rabat uwzględniony jest przy zakupach w Sklepie Stacjonarnym przy kasie po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu, w sklepie internetowym Rabat naliczy się automatycznie. 

2.   Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych, produktów marek innych niż DUKA orz produktów objętych innymi promocjami. Promocje nie łączą się.

 

5.  Zwroty i reklamacje

1.   Reklamacje dotyczące produktów zakupionych w sklepie internetowym realizowane są zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/reklamacja.

2.   Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora promocji.

3.   Reklamacje na produkty, które zostały zakupione w sklepie stacjonarnym prosimy składać stacjonarnie, w sklepie, w którym dokonano zakupu.

4.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży w sklepie internetowym, w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego objętego promocją, Klient otrzyma zwrot ceny produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu zgodnie z metoda płatności.

5. Odstąpienie od Umowy możliwe jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

6. Zwroty realizowane są zgodnie z regulaminem Sklepu dostępnym pod adresem URL: https://duka.com/pl/zwrot.

7.      W przypadku odstąpienia od umowy zakupu w sklepach stacjonarnych, w zakresie Produktu, który został zakupiony w ramach specjalnego zestawu promocyjnego objętego promocją, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu zgodnie z Regulaminem: na kartę upominkową lub poprzez wymianę na inny produkt.

8.      Organizator promocji nie przyjmuje zwrotów tylko jednego z produktów promocyjnych wchodzących w skład zestawu. W przypadku zwrotu należy zwrócić wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu, zwrot wyłącznie jednego produktu nie zostanie przyjęty.

 

6.  Odpowiedzialność

1.   Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.

2.   Organizator promocji nie ponosi odpowiedzialności za:

-     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań Klienta lub/i zaniechań w związku ze skorzystaniem z promocji bądź nieskorzystaniem z niej,

-     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami promocji, a na które Organizator promocji nie miał wpływu, 

-     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,

-     poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub/i zaniechań Klienta.

3.   Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora promocji w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub ograniczało prawa konsumenta. 

 

7.  Dane osobowe

1.   Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności.

8.  Postanowienia końcowe

1.   Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. W przypadku zmian Klienta obowiązuje regulamin, na podstawie którego Klient skorzystał z promocji.

2.   W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.

3.   W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

4.   Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem promocji a firmą będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora promocji. W przypadku konsumentów Organizator promocji zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution). W takim przypadku prosimy o składanie skarg za pomocą strony: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

5.   Podmiot uprawniony, do którego można skierować skargę zależy od wyboru konsumenta. Rejestr w Polsce takich podmiotów wraz z danymi teleadresowymi oraz adresem strony internetowej można zleźć tutaj: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

6.   Ewentualne spory z konsumentem na drodze postępowania sądowego rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa konsumentów.

7.   Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.