Regulamin promocji „-25% na wszystkie produkty DUKA od 50 zł" – w Salonach DUKA

[Regulamin z dnia 24.02.2023 roku]

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).

 

2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sieci salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: duka.com/pl/sklepy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna.

 

3. Warunki akcji promocyjnej:

 

3.1. Promocją objęte są wszystkie Produkty marki DUKA dostępne w danym salonie stacjonarnym i oznaczone jako podlegające Akcji Promocyjnej.

 

3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu w wysokości 25% od ceny regularnej Produktu.

 

3.2.1. W sklepach stacjonarnych rabat naliczany jest przy kasie.

 

3.3. Rabat naliczany jest po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3.4. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych.

 

3.5. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.

 

3.6. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej.

 

3.7. Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną: Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu zgodnie z Regulaminem na kartę upominkową lub poprzez wymianę na inny produkt.

 

5. Czas trwania akcji promocyjnej:

 

5.1. Akcja promocyjna w sieci salonów stacjonarnych DUKA trwa w godzinach ich otwarcia, w dniach od 24.02.2023 roku do 28.02.2023 włącznie.

 

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.

 

6. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

 

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

8. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: [email protected].

 

9. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „-25% na wszystkie produkty DUKA od 50 zł" – w salonach DUKA z dnia 24.02.2023 roku” lub e-mailem na adres: [email protected] w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).

 

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.

 

11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).

 

12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.

 

13. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.

 

15. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

15.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

 

15.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.