Regulamin promocji "Gotuj się na zakupy"

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).
2. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora: www.duka.com/pl/.
3. Warunki Akcji promocyjnej:
a) Promocją objęte są wyłącznie Produkty marki DUKA w cenie regularnej, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
b) Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny sprzedaży Produktów.
c) Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
d) Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.
e) Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.
f) Promocja nie obejmuje Produktów z oferty produktów spożywczych wskazanych w zakładce: https://duka.com/pl/jedzenie-i-serwowanie-potraw/produkty-spozywcze.
g) Promocja nie obejmuje Produktów z oferty zestawów wskazanych w zakładce: https://duka.com/pl/zestawy.
h) Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych w zakładce: https://duka.com/pl/promocje.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.
5. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od godziny 12:01 dnia 05.06.2019 roku do godziny 23:59 dnia 10.06.2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.
6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.
7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.
8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.
10. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
„Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.
„Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej https://duka.com/pl