Regulamin promocji "Weekend stylowych zakupów"

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”). 

2. Akcja promocyjna prowadzona jest wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora: www.duka.com/pl/

3. Warunki Akcji promocyjnej: 

 a) Promocją objęte są wyłącznie Produkty marki DUKA w cenie regularnej, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

 b) Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny sprzedaży Produktów.

 c) Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

 d) Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.

 e) Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.

 f) Promocja nie obejmuje Produktów z oferty produktów spożywczych wskazanych w zakładce: https://duka.com/pl/jedzenie-i-serwowanie-potraw/produkty-spozywcze.

 g) Promocja nie obejmuje przecenionych Produktów z oferty wskazanych w zakładce: https://duka.com/pl/sale.

 h) Promocja nie obejmuje przecenionych Produktów z oferty wskazanych w zakładce: https://duka.com/pl/promocje.

 i) Promocja nie obejmuje przecenionych Produktów z oferty wskazanych w zakładce: https://duka.com/pl/zestawy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.

5. Czas trwania akcji promocyjnej:

Akcja promocyjna trwa od godziny 19:30 dnia 11.04.2019 roku do godziny 11:59 dnia 15.04.2019 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.

7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się  Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. 

9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.

10. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

   

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 „Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

„Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej https://duka.com/pl