Regulamin promocji "Taniej o VAT! Produkty DUKA taniej w salonach i na DUKA.com" z dnia 11.01.2021 roku

[Regulamin z dnia 11.01.2021 roku]

Aktualizacja z dn. 13.01.2021 roku

Aktualizacja z dn. 15.01.2021 roku

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja Promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/ oraz w sieci salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: https://duka.com/pl/lista-otwartych-salonow. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna.


3. Warunki akcji promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wyłącznie Produkty marki DUKA, wskazane:

        3.1.1. dla sklepu internetowego w zakładce: https://duka.com/pl/promocje/produkty-duka.

        3.1.2. dla sklepów stacjonarnych wszystkie produkty marki DUKA dostępne w danym salonie stacjonarnym i oznaczone jako podlegające Akcji Promocyjnej;

    3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny regularnej sprzedaży produktów. Sposób naliczania upustu „taniej o wartość podatku VAT” jest następujący: cenę detaliczną produktu (cena brutto) dzielimy przez 1,23 co oznacza, że jeśli produkt kosztuje 1000 zł dzielimy tę kwotę przez 1,23 i otrzymujemy kwotę produktu „taniej o wartość podatku VAT”, czyli 813 zł, za którą produkt jest nabywany przez klienta (1000,00 zł : 1,23 = 813 zł).

    3.3. Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

    3.4. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych.

    3.5. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA.

    3.6. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Najlepsza Oferta " wskazanych:

        3.6.1. dla sklepu internetowego w zakładce: duka.com/pl/promocje/oferta-tygodnia;

        3.6.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych w salonach stacjonarnych jako Najlepsza Oferta.

    3.7. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych:

        3.7.1. dla sklepu internetowego w zakładce: duka.com/pl/promocje;

        3.7.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako przecenione w salonach stacjonarnych.

    3.8. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych:

        3.8.1. dla sklepu internetowego w zakładce: duka.com/pl/sale;

        3.8.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako oferta wyprzedażowa.

    3.9. Promocja nie obejmuje produktów oznaczonych etykietą "PREMIERA"

    3.10. Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną:

    4.1  dla sklepu internetowego: Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.

    4.2. dla sklepów stacjonarnych: Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu zgodnie z Regulaminem na kartę upominkową lub poprzez wymianę na inny produkt.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

    5.1. Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 12:00 od dnia 11.01.2020 do godziny 19:59 w dniu 16.01.2021 roku15.01.2021 roku włącznie.

    5.2. Akcja promocyjna w sieci otwartych salonów stacjonarnych DUKA trwa w godzinach ich otwarcia, w dniach od 11.01.2021 roku do 16.01.2021 rokudo 13.01.2021 roku włącznie.

    5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.


6. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


7. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


8. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


9. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „Regulamin promocji "Taniej o VAT! Produkty DUKA taniej w salonach i na DUKA.com" z dnia 11.01.2021 roku” lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych.  oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora.


13. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.  Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


15. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    15.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    15.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej


Lista otwartych salonów:


SALONGodziny otwarcia
Bielsko - Biała, Sferaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Bydgoszcz, Focus Parkponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Katowice, Silesiaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Kraków, Kazimierzponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Lubin, Cuprum
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Lublin, Felicityponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Łódź, Manufakturaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Olsztyn, Galeria Warmińska
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Opole, Solarisponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Płock, Galeria Mazovia
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Poznań, King Cross Marcelinponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Poznań, Plaza
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9.30-21
Poznań, Posnania
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Radom , Galeria Słoneczna
poniedziałek - piątek 09:00-21:00
Szczecin , Galaxy
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Szczecin, Kaskada
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Szczecin, Sterponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Arkadiaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Warszawa, Blue City
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Warszawa, Galeria Młociny
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-22
Warszawa, Galeria Mokotów
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Warszawa, Hala Koszykiponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Jankiponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Klifponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Redutaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Warszawa, Sadybaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Wrocław, Magnolia
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Wrocław, Pasaż Grunwaldzki
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Wrocław, Wroclavia
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21


Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej