Menu

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: www.duka.com/pl/ oraz salonach sieci DUKA.


3. Warunki Akcji promocyjnej:

a) Promocją objęte są wyłącznie Produkty wskazane w zakładce: https://duka.com/pl/sale.

b) Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny sprzedaży Produktów.

c) Rabat 50% przysługuje na drugi tańszy Produkt wskazany w zakładce: https://duka.com/pl/sale.

d) Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

e) Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.

f) Promocja nie obejmuje Produktów z oferty produktów spożywczych wskazanych w zakładce: https://duka.com/pl/jedzenie-i-serwowanie-potraw/produkty-spozywcze

g) Promocja nie obejmuje Produktów z oferty zestawów wskazanych w zakładce: https://duka.com/pl/zestawy.


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.

a) W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją, Klient zobowiązany jest do zwrotu także tego produktu, którego zakup upoważniał do skorzystania z Promocji.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:
Akcja promocyjna trwa od godziny 08:01 dnia 1.08.2019 roku do godziny 23:59 dnia 21.08.2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.


6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


10. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient” - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej https://duka.com/pl.

Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej