Regulamin promocji "Nowoczesne rozwiązania w kuchni do -40% garnki i akcesoria"

[Regulamin z dnia 16.04.2020 roku]

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/.


3. Warunki Akcji promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wyłącznie wybrane Produkty marki DUKA:

        3.1.1. w przypadku Produktów w sklepie internetowym - wskazane w zakładce duka.com/pl/promocje/produkty-duka,

    3.2. Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny sprzedaży Produktów;

    3.3. Rabat naliczany jest do każdego Produktu objętego Promocją.

            Lista produktów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

            Po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie;

    3.4. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych;

    3.5. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA;

    3.6. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Oferta tygodnia" wskazanych:

        3.6.1. dla sklepu internetowego: w zakładce: duka.com/pl/oferta-tygodnia

    3.7. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych:

        3.7.1. dla sklepu internetowego: w zakładce: duka.com/pl/promocje,

    3.8. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych:

        3.8.1. dla sklepi internetowego: w zakładce: duka.com/pl/sale,


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą akcją promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego rabatu.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

    5.1. Akcja promocyjna w sklepie internetowym trwa od godziny 12:00 od dnia 16.04.2020 roku do godziny 9:00 dnia 21.04.2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.

    5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.


6. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami i rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych promocji i rabatów.


7. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


10. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „Nowoczesne rozwiązania w kuchni do -40% garnki i akcesoria”  lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


11. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


12. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej https://duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.


14. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.  Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


16. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    16.1.„Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    16.2.„Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.


ZAŁĄCZNIK 1.

Produkty w promocji:

ID ProduktuNazwa
1216820
BJORN GARNEK ŻELIWNY OKRĄGŁY 4,2L
1216821
BJORN GARNEK ŻELIWNY OKRĄGŁY 4,2L
1216817
BJORN GARNEK ŻELIWNY OWALNY 4,7L
1213293
GOTA COOK ALU.GARNEK 3,1L
1213294
GOTA COOK ALU.GARNEK 2,9L
1213291
GOTA COOK ALU.RONDEL 1L
1217655
ESKIL RONDEL Z POKRYWKĄ 1,6L
1217656
ESKIL GARNEK Z POKRYWKĄ 2,3L
1217657
ESKIL GARNEK DO GOTOWANIA NA PARZE Z WKŁADEM 5,2L
1217490
MODERN ZESTAW GARNKÓW I PATELNI 4 ELEMENTY
1217535
GOTA COOK SILIK. POKRYWKA DO GARNKÓW


Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej