Regulamin promocji  „-90% na trzeci tańszy produkt DUKA” 

[Regulamin z dnia 18.07.2020 roku]

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora: duka.com/pl/.


3. Warunki Akcji promocyjnej:

    3.1. Promocją objęte są wyłącznie wybrane Produkty marki DUKA, wskazane w zakładce duka.com/pl/promocje/produkty-duka.

    3.2. Promocja ma zastosowanie do zakupów Produktów, określonych w pkt 3.1. i rabaty liczone są jedynie dla tych Produktów i od ich wartości.

    3.3. Promocja polega na:

        3.3.1. stworzeniu własnego 3-elementowego zestawu promocyjnego spośród produktów wskazanych w zakładce: duka.com/pl/promocje/produkty-duka (dalej jako: „Zestaw”). Klient ma prawo stworzyć kilka zestawów, wedle własnego uznania;  

        3.3.2. przyznaniu rabatu w wysokości 90% od ceny sprzedaży każdego trzeciego najtańszego Produktu w Zestawie;;

    3.4. Rabat naliczony jest tylko do Produktu, którego dotyczy i naliczany jest tylko pod warunkiem i po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

    3.5. Promocja nie obejmuje zakupu kart upominkowych;

    3.6. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA;

    3.7. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi akcjami promocyjnymi, rabatami, obowiązującymi w równoległym czasie, jak również z bonami rabatowymi lub kodami rabatowymi – tzn. Klient jest uprawniony do skorzystania jedynie z jednej akcji promocyjnej, chyba, że z regulaminu innej akcji promocyjnej wynika inna zasada.


4.W związku z nabyciem Produktów w Zestawie, jako całości, Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej z uwzględnieniem Akcji promocyjnej, jedynie co do całego Zestawu. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Zestawu objętego niniejszą akcją promocyjną, Klient otrzyma zwrot ceny Zestawu z uwzględnieniem przyznanego rabatu, zgodnie z wartością wskazaną w dokumencie księgowym.


5. Czas trwania akcji promocyjnej:

    5.1. Akcja promocyjna trwa od godziny 20:00 od dnia 18 lipca 2020 roku do godziny 11:59 dnia 20 lipca 2020 roku.

    5.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.


6. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


7. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


8. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


9. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji promocyjnej należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie „-90% na trzeci tańszy produkt DUKA” lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji promocyjnej. Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych.  oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora.


13. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.  Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


15. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    15.1.„Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    15.2.„Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej