Regulamin Bonu Rabatowego "TWOJSTYL2020 oraz SHOW2020”

„Rabat -20% na szkło , zastawę stołową oraz sztućce”

[Regulamin z dnia 29.09.2020 roku]

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej organizowanej przez DUKA International S. A. z siedzibą w Warszawie.

1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja promocyjna prowadzona jest i obowiązuje zarówno w sklepie internetowym organizatora duka.com/pl/ jak i we wszystkich salonach stacjonarnych DUKA na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

   2.1 Wyjątek stanowią salony outletowe organizatora , które nie podlegają i nie włączają się w skład akcji promocyjnej.


3. Warunki Akcji promocyjnej:

    3.1. Promocją objęci są wszyscy użytkownicy, którzy :

        3.1.1 Zakupili czasopismo Twój Styl nr. 10 i okazali kupon rabatowy z gazety przy kasie sprzedawcy.

        3.1.2 Zakupili czasopismo SHOW nr.20 i okazali kupon rabatowy z gazety przy kasie sprzedawcy.  

        3.1.3 Okazali kupon zniżkowy ze strony internetowej organizatora akcji stylowezakupy.pl/kody-promocyjne/duka?show=me

    3.2. Promocją objęte są wybrane Produkty marki DUKA dostępne w sklepie internetowym DUKA, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

      3.2.1. w przypadku Produktów w sklepie internetowym –

            a)wskazane w zakładce duka.com/pl/promocje/stylowe-zakupy

      3.1.2. w przypadku Produktów w sklepach stacjonarnych – produkty wykonane ze szkła , porcelany , ceramiki , krzemionki oraz metalu i dostępne w danym salonie stacjonarnym i oznaczone w regulaminie jako podlegające Akcji Promocyjnej;

    3.3. Promocja polega na przyznaniu jednorazowego rabatu w wysokości 20% liczonego od łącznej wartości sprzedaży Produktów marki Duka.

    3.4. Rabat naliczany jest od sumy wartości wszystkich Produktów marki DUKA, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

    3.5. Aby skorzystać z rabatu, należy okazać bon rabatowy sprzedawcy bądź wprowadzić kod rabatowy podczas procesu składania zamówienia w sklepie online.

    3.6. Promocja nie obejmuje zakupu kart podarunkowych.

    3.7. Promocja nie obejmuje Produktów marek innych niż DUKA;

    3.8. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty "Oferta Tygodnia" wskazanych:  

        3.8.1. dla sklepu internetowego: w zakładce: duka.com/pl/promocje/oferta-tygodnia,

        3.8.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych w salonach stacjonarnych jako Oferta Tygodnia;

    3.9. Promocja nie obejmuje Produktów już przecenionych wskazanych:  

        3.9.1. dla sklepu internetowego: w zakładce: duka.com/pl/promocje,  

        3.9.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako przecenione w salonach stacjonarnych;

    3.10. Promocja nie obejmuje Produktów z oferty wyprzedażowej wskazanych:  

        3.10.1. dla sklepi internetowego: w zakładce: duka.com/pl/sale,

        3.10.2. dla sklepów stacjonarnych: oznaczonych jako oferta wyprzedażowa .


4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją, Klient otrzyma zwrot ceny Produktów, jaki uiścił z uwzględnieniem zastosowanego rabatu.

    4.1. Wypłata wartości kodu rabatowego w gotówce jest niemożliwa.


5. Czas trwania akcji promocyjnej: promocja jest aktywna od 01 października 2020 roku do dnia 06  października 2020 roku zarówno w sklepach stacjonarnych jak i sklepie online.

    5.1 Klient może wykorzystać rabat w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia promocji.


6. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


7. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


8. Wszelkie zapytania oraz reklamacje związane z promocją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com oraz edyta.wisniewska@duka.com . Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.


9. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.


10. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    10.1. „Kod rabatowy” – jednorazowy rabat na zakup Produktów.

     10.2. „Klient”/ "Użytkownik" - osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    10.3. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej


Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej