Regulamin akcji „NOWOŚĆ! Zamów zakupy przez telefon i odbierz w salonie DUKA!” z dnia 28.12.2020 roku

[Regulamin z dnia 28.12.2020 roku]


1. Organizatorem akcji jest DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 607221; NIP: 5252651886, REGON: 363989219, kapitał zakładowy w całości wniesiony: 1.300.000,00 zł (zwaną dalej „Organizatorem”).


2. Akcja prowadzona jest w sieci otwartych salonów stacjonarnych Organizatora. Lista salonów dostępna jest pod adresem: https://duka.com/pl/lista-otwartych-salonow. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sklepów stacjonarnych, w których obowiązuje Akcja Promocyjna.


3. Warunki Akcji:

    3.1. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00, poprzez numer: 797 600 883.

    3.2. Odbiór Produktów możliwy jest po upływie 2 godzin od momentu złożenia zamówienia do końca następnego dnia, w godzinach otwarcia salonów.

    3.3. Płatność za zakupy odbywa się przy odbiorze, za pomocą:

        3.3.1. Gotówki

        3.3.2. Karty płatniczej

        3.3.3. Karty upominkowej

        3.3.4. Bonów rabatowych wydanych przez DUKA do zrealizowania w sieci salonów stacjonarnych..

        3.3.5. Bonów SODEXO, Bonów EDENRED

    3.4. Akcja nie obejmuje zakupu kart upominkowych.

    3.5. Do każdej transakcji Klient otrzyma PREZENT.


4. Odstąpienie od umowy zakupu Produktów:

    4.1. Klient może odstąpić od umowy zakupu produktów w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, w miejscu zakupu Produktów za okazaniem dowodu zakupu.

    4.2. Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem cen zakupu, zgodnie z metodą płatności.

    4.3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu


5. Reklamacja.

    5.1. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta w salonie, za okazaniem dowodu zakupu.

    5.2. Reklamacja może zostać zgłoszona jedynie w miejscu zakupu Produktów.

    5.3. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


6. Czas trwania akcji:

    6.1. Akcja trwa w sieci otwartych salonów stacjonarnych DUKA w godzinach otwarcia salonów, w dniach od 28.12.2020 roku do dnia 31.01.2021 roku.

     6.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji.


7. Przystąpienie do Akcji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu.


8. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.


9. Wszelkie zapytania związane z Akcją powinny być kierowane pod adres: sklep@duka.com.


9. Reklamacje związane z przeprowadzeniem akcji należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora: DUKA International S.A. z siedzibą w Warszawie 01-797, ul. Powązkowska 44c, z dopiskiem na kopercie "Regulamin akcji „NOWOŚĆ! Zamów zakupy przez telefon i odbierz w salonie DUKA!” z dnia 28.12.2020 roku” lub e-mailem na adres: sklep@duka.com w okresie do 1 (jednego) miesiąca od zakończenia obowiązywania akcji promocyjnej, wskazanej w pkt 5 Regulaminu (obowiązuje data stempla pocztowego).


10. Zgłoszenie reklamacji do Akcji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Klienta niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.


11. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail albo listem zwykłym (decyduje data stempla pocztowego albo data umieszczenia oświadczenia Organizatora do środka komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego).


13. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania w zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już nabytych przez Klientów, korzystających z akcji . Regulamin oraz zmiany do Regulaminu będą ogłoszone na stronie internetowej duka.com/pl/regulamin-akcji-promocyjnych oraz będą dostępne w siedzibie Organizatora i w sklepach stacjonarnych marki DUKA, objętych akcją promocyjną.


14. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Akcja promocyjna nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Kodeks cywilny.


16. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

    16.1. „Klient” - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa lub zamierza nabyć towar w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nabywanego towaru.

    16.2. „Towar”/ „Produkt” - przedmiot lub przedmioty oferowane do bieżącej sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora Akcji promocyjnej duka.com/pl oraz sieci salonów stacjonarnych Organizatora Akcji promocyjnej.


Lista otwartych salonów:

SALONGodziny otwarcia
Bielsko - Biała, Sferaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Bydgoszcz, Focus Parkponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Gdańsk, Galeria Bałtyckaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Katowice, Silesia
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota -21
Kraków, Kazimierz
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Lublin, Felicityponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Łódź, Manufakturaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Opole, Solarisponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Poznań , King Cross Marcelin
poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Poznań, Plazaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9.30-21
Szczecin, Sterponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Arkadiaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-22
Warszawa , Hala Koszykiponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Janki poniedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Klifponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Wrocław, Magnoliaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 9-21
Warszawa, Redutaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21
Warszawa, Sadybaponiedziałek - piątek 12:00-20:00, sobota 10-21Odbierz 20 zł rabatu na zakupy!
Otrzymuj pocztą elektroniczną najnowsze informacje o trendach i nowościach.

Zgoda na dopasowywanie treści oraz promocji Administratorem Państwa danych osobowych jest DUKA International S. A. (Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa), NIP. 525-26-51-886. Pokaż więcej